нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 77 от дата 11.05.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад № 93-00-157/21.04.2006 г. относно приемане на проект за Програма за управление на отпадъците на територията на Столична община 2006 г. -2010 г.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 331 по точка 1
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

2. Доклад № 93-00-147/13.04.2006  г. относно продължаване експлоатацията на депо „Суходол”.
Докл. Милор Михайлов, Евтим Евтимов, проф. Атанас Тасев
Решение № 332 по точка 2
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

3. Доклад вх. № 9300-156/21.04.2006г. за промяна на бюджета на СО.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 333 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

4. Доклад № 93-00-155/20.04.2006 г. относно утвърждаване на жилища в сгради до три етажа – общинска собственост за продажба.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 334 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-561-675/06.11.2006 г. и договор за продажба № РД-561-694/14.11.2006 г.
Договор за продажба № РД-561-776/07.12.2006 г.
Договор за продажба № РД-561-267/11.05.2007 г.
Договор за продажба № РД-561-939/29.12.2006 г.
Договор за продажба № РД-561-896/27.12.2006 г.
Договор за продажба № РД-561-745/05.12.2006 г.


5. Доклад № 04-03-79/18.04.2006 г. относно откриване на производство по отчуждаване от поземлени имоти: № 1291, кв. 251а (нов 1), м. Славия №№ 580, 567 и 69Б, кв. 298, м. „Павлово-Бъкстон-Триъгълника”, частна собственост, засягащи се от обект „Колектор от бул. „Братя Бъкстон” до десен Владайски колектор и реконструкция на бул. „Тодор Каблешков” от о.т. 7 до о.т. 8 включен в проект „Воден сектор на град София” с финансиране по програма ИСПА по реда и условията на ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 335 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 93-01-265/12.04.2006 г. относно изменение на влязла в сила заповед по чл. 100 от ЗТСУ (отм.) и обезщетяване на Грета Христова с двустайно жилище от оборотния фонд на СО при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ.
Докл. Ирина Савина
Решение № 336 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-41-41/20.10.2006 г.

7. Доклад вх. № 9300-152/19.04.2006г. за промяна в решение на СОС № 133/02.03.2006г. на СОС.
Докл. Стефан Иванов, Мичо Райковски, Петър Атанасов
Решение № 337 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 26-00-3138/04.04.2006 г. относно отпускане на заем в размер на 200 000 лева на „Въжени линии” ЕАД предоставен със средства от СОПФ.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 338 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 93-00-149/17.04.2006 г. относно отпускане на средства за финансово подпомагане на служител на СО.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 339 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 93-00-126/29.03.2006 г. относно приемане на заключителния доклад на Временната комисия за анализ и проверка на фирма „Лозана” ЕАД. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение № 203 от 13.04.2006 г. на СОС)
Докл. Иван Нейков
Решение № 340 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-00-119/20.03.2006 г. относно даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ДМА, включен в капитала на „Лозана” ЕАД. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение № 204 от 13.04.2006 г. на СОС)
Докл. Стефан Иванов, Христофор Христов
Решение № 341 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 93-01-222/24.03.2006 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение № 205 от 13.04.2006 г. на СОС)
Докл. Бойко Борисов
Решение № 342 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад вх. № 0820-119/05/18.04.2006г. за замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с пл. №№ 1686, 1687, 1688, кв.67а, м.”бул.”Станке Димитров” (ж.к. Надежда V част), район „Връбница”, срещу жилищни имоти – собственост на Станимир Ангелов Жарков.
Докл. Петър Колев, Стефан Василев
Решение № 343 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 08-13-151/05г./18.04.2006 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V с площ 855 кв.м., кв. 73, м. бул. „Ст. Димитров”, район „надежда” срещу жилищен имот на ЕТ „Стария бор – Бойчо Алексиев”.
Докл. Николай Желев
Решение № 344 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № № 08-24-49 и 08-24-61/04г./15.11.2005 г. относно възстановяване собствеността върху градски стадион – град Банкя.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 345 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 26-00-15/07.04.2006 г. относно прогласяване за погасено по давност право на строеж, предоставено на МВР-ТИЛ върху имот частна общинска собственост.
Докл. Янко Янков
Решение № 346 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад вх. №0823-78/29.03.2006г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс по документи за организиране на ученическото хранене в общинските училища от района.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 347 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 08-06-92/10.04.2006 г. относно конкурс за отдаване под наем на помещения в училища, находящи се на територията на район „Подуяне”.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 348 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 15-00-88/14.04.2006 г. относно предложение за присъединяване на Столична община към мрежа на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания със седалище Белгия, гр. Брюксел, ул. „Одергемлан” № 63 и осигуряване на годишен членски внос.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 349 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 25-00-96/14.04.2006 г. относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на 1 (един) автомобил Фолксваген Крю Каб Търк № СА 9859 АР за срок от две години на Сдружение „Деца и юноши”, гр. София, ж.к. „Надежда” ІІ, ул. „Свободна” № 30.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 350 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 93-00-145/10.04.2006г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 351 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 66-00-712/10.04.2006 г. относно мерки за съхранение и развитие на Западния парк.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 352 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 66-02-464/15.12.2005 г. относно проект за план за регулация на производствена площадка на „Кремиковци” АД, м. НПЗ „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 353 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 08-02-91/20.03.2006 г. относно наименуване на ОДЗ № 93,находящо се в гр. София, район „Красно село”, ул. „Дебър”.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 354 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 39-00-29/17.04.2006 г. относно награждаване със званието „Почетен гражданин на София” Георги Николов Мърков.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов, Росен Желязков, Георги Белчев
Решение № 355 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 18-00-72/25.04.2006 г. относно финансова подкрепа на Читалище „Пенчо Славейков” за провеждане на международен литературен конкурс „Пенчо Славейков”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 356 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 93-00-159/21.04.2006 г. относно предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Илинден” Георги Савов.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 357 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

 

28. Доклад № 93-01-321/28.04.2006 г. относно утвърждаване на нова средна брутна работна заплата във връзка с прилагане на ПМС № 8/20.01.2006 г. и Решение № 21/19.01.2006 г. на Министерски съвет.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 358 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

 

29. Доклад № 26-00-2463/08.05.2006 г. относно заявление за изменение на действащите цени на топлинна и електрическа енергия на „Топлофикация – София” ЕАД.

Докл. Ирина Савина
Решение № 359 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре