нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 79 от дата 25.05.2006

1. Информация от кмета на Столична община по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Доклад №  93-00-172/09.05.2006  г.  относно  създаване  на  временна комисия, която да извърши оценка и анализ на щетите и действията на компетентните органи, свързани наводненията в София през 2005 г., за да се избегнат повторно бъдещи кризи в София.
Докл. проф. Милан Миланов,
Стефан Асенов
Решение № 361 по точка 2
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

3. Доклад № 93-00-110/15.03.2006 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване и управление с общинско имущество.
Докл. Стефан Беязов
Решение № 362 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

4. Доклад № 12-00-225/04.04.2006 г. относно утвърждаване на промени в Правилника за дейността на СОАП.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 363 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Доклад вх. № 93-01-312/27.04.2006г. за промяна на бюджета на СО.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 364 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 93-00-162/27.04.2006 г. относно годишен прогнозен анализ и Годишна програма на СОПФ за 2006 г.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 365 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 93-00-163/27.04.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ на Програмата за капиталови разходи на СО за 2006 г.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 366 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад №  93-01-290/19.04.2006  г.  относно допълване  предмета на дейност на ОП „Екоравновесие" и отпускане на допълнителни средства за нуждите на предприятието.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 367 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад вх. № 94-Б-168/03 г./25.04.2006 г. относно откриване производство по отчуждаване на част от поземлен имот № 1285, кв. 35, м. „Люлин -8 м.р." - частна общинска собственост, засягаща се от изграждането на обект - улица тупик от о.т. 22 - о.т. 296 - о.т. 29в до о.т. 29а, обслужваща кв. 35, м. „Люлин - 8 м.р." по реда и условията на ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 368 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 26-00-3951/05 г./21.04.2006 г. относно откриване производство по отчуждаване на реална част от ПИ № 3389, кв. 16, м. ж.к. „Младост 1", реална част от ПИ № 2560, кв. 24А, м. ж.к. „Младост 1"; реална част от ПИ № 3040, кв. 24, м. ж.к. „Младост - 1" и реална част от ПИ № 3198, кв. 25а, м. ж.к. „Младост 1", засягащи се от изграждането на Метростанция 13 и прилежаща улична мрежа - етап от обект „Трасе на №1-ви метродиаметър" по реда и условията на ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 369 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-00-168/08.05.2006 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Столичен автотранспорт" ЕАД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 370 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 93-00-129/11.04.2006 г. относно избор на управител на „Софинвест" ЕООД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 371 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 94-С-465/03г./08.05.2006 г. относно изменение на Решение № 461 по Протокол № 32/11.11.2004 г.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 372 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба № РД-561-
192/30.03.2007 г.

14. Доклад     93-00-190/18.05.2006   г.   относно   промяна     състава  на директорите на „Пазари Север" ЕАД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 373 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 12-00-281/04.05.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 374 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 12-00-283/04.05.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на „Общинска застрахователна компания" АД, „София крематориум" АД, „Централна автогара" АД, „Банкова консолидационна компания" АД и ПОД „Доверие" АД, включени в ГОПРП за 2006 г.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 375 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 94-ВД-385/05г./03.05.2006 г. относно провеждане на конкурс за продажба на незавършени жилищни блокове №№ 22 и 23 в ж.к. „Зона Б-3", УПИI, кв. 242, м. „Зона Б-5-3", район „Възраждане" и провеждане търг за учредяване право на строеж върху поземлен имот - частна общинска собственост УПИ I, кв. 242, м. „Зона Б-5-3", район „Възраждане" за изграждане на офис сграда с трафопост на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 37, ал. 1 от ЗОС във връзка с Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Иван Нейков
Решение № 376 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 94-Т-132/05г./03.05.2006 г. относно прекратяване на съсобственост чрез замяна в поземлен имот с пл. № 4 и замяна на поземлен имот с пл. № 9, кв. 79, м. „Предгаров площад", улица „Струга", район „Сердика" при условията на чл. 71 от НРПУРОИ срещу жилища - собственост на граждани.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 377 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 08-22-78/05г./03.05.2006 г. относно замяна при условия на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот с пл. № 390 (к.лист № 302), м. „Нова Враждебна - Батареята", район „Кремиковци" за жилища, собственост на „БУЛ-ИСТ" ООД.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 378 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 08-22-1/03.05.2006 г. относно замяна на УПИ XXII, кв. 80, с. Враждебна - частна общинска собственост срещу поземлени имоти 681 и 682, кв. 27 по плана на с. Враждебна, собственост на Нефтена Тодорова Христова.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 379 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 08-19-161/20.04.2006 г. относно процедира по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с пл. № 162а, кв. 8, включен в УПИ XVIII-162 по плана с. Мало Бучино, район „Овча купел", собственост на Методи Стоянов Боянов и СО.
Докл. Росен Желязков
Решение № 380 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 08-20-78/08.05.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 2а, УПИП(нов) - 1585,1715, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии", район „Връбница".
Докл. Росен Желязков
Решение № 381 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 93-00-175/10.05.2006 г. относно отмяна на Решение № 179 по Протокол № 42 от 17.03.2005 г. на СОС и процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация за кв. 36, кв. 36а, м. бул. „Александър Малинов" - ж.к. „Младост - 4".
Докл. Росен Желязков
Решение № 382 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 08-23-198/05г./09.05.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ и чл. 2, ал. 3 и ал. 5 от НРПУРОИ във връзка с изменение на ПРЗ за кв. 22, УПИ 1-321,520,567, м. „Детски град - Панчарево".
Докл. Росен Желязков
Решение № 383 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 08-23-29/06.04.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПРЗ за УПИ ХХ1У-„за почивна станция" и УПИ ХХ1Ф-СО, кв. 8, с. Панчарево, м. „Зона за отдих", район „Панчарево".
Докл. Росен Желязков
Решение № 384 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 08-15-46/08.05.2006 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ III-1222,1296, кв. 81, м. „кв. Горубляне".
Докл. Росен Желязков
Решение № 385 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 94-Е-60/08.05.2006 г. включване на 1 брой общинско жилище във фонд „резервен" и настаняване на семейството на Елка Темелкова.
Докл. Росен Желязков
Решение № 386 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 21-00-143/28.03.2006 г. относно  удължаване   срока  на договор за наем сключен между ОКИ „Надежда" и „Булбанк" АД.
Докл. Росен Желязков
Решение № 387 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 08-20-94/04.05.2006 г.  относно  откриване процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район „Връбница".
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 388 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 08-06-91/10.04.2006 г. относно конкурс за отдаване под наем на помещения в училища,  находящи се на територията на район „Подуяне".
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 389 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

З1. Доклад № 08-08-57/03.05.2006 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ нежилищно помещение, находящо се в район „Изгрев", ж.к. „Дианабад", бл. 37, партер.
Докл. Павлин Колев
Решение № 390 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад вх. № 08-09-75/03.05.2006г. относно предоставяне на НЧ „Г. С. Раковски" безвъзмездно право на ползване на основание чл. 39 от ЗОС.
Докл. Любомил Иванов
Решение № 391 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 08-23-8/09.01.2006 г. относно продължаване на срока на договор за наем на обект - частна общинска собственост, находящ се в с. Панчарево, м. „Зона за отдих", УПИ ГУ-за баня, кв. 52 с площ от 1420 кв.м. предназначен за обществена баня с наемател ЕТ „Венцислав Василев - 3".
Докл. Станислав Благоев
Решение № 392 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

З4. Доклад вх. № 21-00-37/14.04.2006г. относно продължаване на договор за наем на Професионален колеж по мода и дизайн „Св. Ариадна" в част от 163 ОУ „Черноризец Храбър", район „Искър".
Докл. Георги Белчев
Решение № 393 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 62-01-58/05г./10.02.2006 г. относно продължаване на договор за наем на Фондация „Международен център за детско творчество" ДЯ № 46, ул. „Свети Наум" № 56, район „Лозенец" за срок от 3 години.
Докл. Георги Белчев
Решение № 394 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 93-00-236/05г./31.03.2006 г. относно задание за проектиране на ПУП на парк „Възраждане".
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 395 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 66-02-173/20.04.2006 г. относно искане за устройствена процедура за обект - бензиностанция, газстанция с обслужваща сграда в ПИ № 910, к.л. 351, м. „Околовръстен път-Суходол".
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 396 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 66-02-174/20.04.2006г. относно искане за виза за преместваем обект - Автомивка с обслужваща сграда в ПИ 3522, м. „бул. Ал. Малинов".
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 397 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 66-02-178/21.04.2006 г. относно искане за виза за преместваем обект - Автомивка с обслужваща сграда в ПИ 1419, кв. 15, м. ж.к. „Дружба II част".
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 398 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 66-02-179/21.04.2006 г. относно искане за устройствена процедура за обект - бензиностанция, газстанция с обслужваща сграда в ПИ 209, к.л. 169, м. „Република" (Мильово ханче).
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 399 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад вх. № 93-00-171/09.05.2006г. относно поставяне на паметна плоча на музикалните дейци Бончо Бончев и Лиляна Бончева.
Докл. Анета Григорова
Решение № 400 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 08-17-106/27.04.2006 г. относно предложение за наименуване на улица с името ул. „Виолета Минкова".
Докл. Кирил Топалов,
Мария Иванова
Решение № 401 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 08-17-107/27.04.2006 г. относно предложение на наименуване на улица с името ул. „Пчелина".
Докл. Кирил Топалов,
Мария Иванова
Решение № 402 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 08-17-108/27.04.2006 г. относно предложение за наименуване на улица с името ул. „Ружица".
Докл. Кирил Топалов,
Мария Иванова
Решение № 403 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 94-Н-137/04.05.2006 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. д-р Петър Николов.
Докл. Георги Белчев
Решение № 404 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 08-17-122/15.05.2006 г. относно предложения за наименуване на улици в район „Витоша" с имената ул. „Поп Тодор Врачански", ул. „Неделник", ул. „Стойко Владиславов", ул. „Песнопойка", ул. „Мати Болгария", ул. „Боровица", ул. „Асен Джаков".
Докл. Йордан Йорданов,
Кирил Топалов
Решение № 405 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад        08-17-124/15.05.2006   г.     относно    предложение    за наименуване на улица с името ул. „Бойка Войвода", район „Витоша".
Докл. Йордан Йорданов,
Кирил Топалов
Решение № 406 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 93-00-164/02.05.2006 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София" Албена Денкова и Максим Ставийски.
Докл. Бойко Борисов,
Владимир Кисьов, Георги Белчев, Росен Желязков
Решение № 407 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 21-00-431/15.12.2005г. за предоставяне безвъзмездно за управление на 134 СОУ „Димчо Дебелянов” част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на ул.”Брегалница” № 48, представляващ нежилищни помещения на втори етаж от сградата на ОДЗ № 1.
Докл. Росен Желязков
Решение № 408 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 93-00-83/27.02.2006 г. относно проучване на сигнали за пропуски и слабости в дейността на „СОФИНВЕСТ” ЕООД и предприемане на мерки за отстраняването им.
Докл. Борис Цветков
Решение № 409 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 93-00-184/16.05.206 г. относно поставяне на бронзова пластика на "Св.св.Кирил и Методий" при НДК. Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания и Постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика подкрепят доклада с така предложения проект за решение, като мястото за поставяне на бронзовата пластика е посочено в становището на главния архитект, което е неразделна част от настоящото становище.

Докл. Св. Лисичков, К. Арсов, Вл. Каролев и Ат. Тасев
Решение № 410 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Устно предложение от г-н Н. Желев - общински съветник и председател на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране, относно вземане на решение от Столичният общински съвет за обсъждане на отделни въпроси при закрити врата от заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране на 29.05.2006 г., съгласно чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и заимодействието му с администрацията на Столична община.
Решение № 411 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

 

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре