нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 80 от дата 08.06.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Съвременни комуникации и обработка на документооборота в СОС - представяне.

2. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

3. Отчет с аналитичен материал на кмета на Столична община по т. 1 от Решение № 151 по Протокол № 21/24.06.2004 г. и Решение № 278 по Протокол № 76 от 27.04.2006 г. на СОС, за изпълнение на приетите в предходното тримесечие решения на СОС, неизпълнените такива и причините за неизпълнението на решения, касаещи въпроси от неговата компетентност.

4. Питане № 93-01-313/27.04.2006 г. от Борислав Бориславов  общински съветник, относно оспорените програми „Култура” и „Зелена София”.

5. Питане № 94-З-18/04г./25.05.2006 г. от Стефан Беязов – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 835 по Протокол № 66 от 15.12.2005 г. на СОС.

6. Доклад № 93-00-135/31.03.2006 г. относно проект за наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 412 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 93-00-187/17.05.2006 г. относно промяна цените на билетите и някои граждански абонаментни карти за масов градски транспорт на територията на СО.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 413 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Приложения към наредбата

8. Доклад № 93-00-204/29.05.2006 г. относно промяна на обхвата на режима за кратковременно платено паркиране „синя зона”.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 414 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 93-00-193/19.05.2006 г. относно поименен списък на обектите, които да бъдат изграждани със средства от банковия кредит, съгласно изискванията отразени в т. 3 на Решение № 273 по Протокол № 75/13.04.2006 г. на СОС.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 415 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 93-00-170/09.05.2006 г. относно приемане на годишна задача за дейност „Чистота” за 2006 г.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 416 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-00-112/05г./16.05.2006 г. относно изпълнение на Решение № 302 по Протокол № 47 от 12.05.2005 г. на СОС.
Докл. Нели Манова, Стефан Асенов
Решение № 417 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 08-01-58/23.05.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ преустройтвата на ІІ-рия етаж на сградата на районна администрация район „Средец” за създаване на фронт офис за обслужване на граждани на едно гише по пилотен проект за подобряване административното обслужване на населението на гр. София.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 418 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 04-09-19/10.05.2006 г. относно увеличаване на числеността на персонала в Заведения за социални услуги-делегирани от държавата дейности по функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – дофинансирани със собствени средства от общинския бюджет.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 419 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 93-00-178/11.05.2006 г. относно откриване на производство по отчуждаване по реда и условията на ЗОС на реални части от поземлени имоти №№ 756,766 и 767, кв. 1, м. „Кумарица” – частна собственост на физически лица, засягащи се от изграждането на обект „Помпена станция за битови води и помпена станция за дъждовни води” – кв. Кумарица, гр. Нови Искър, включен в проект „Воден сектор на гр. София” с финансиране на строителството по програма ИСПА.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 420 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 08-08-61/16.05.2006  г. относно удължаване на срока на договорите за извършване на ученическо столово хранене за стола и бюфета на 11 ОУ, стола на 105 СОУ и бюфета на 119 СОУ.
Докл. Павлин Колев
Решение № 421 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 12-00-282/04.05.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на търговски дружества, включени в ГОПРП за 2006 г.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 422 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 08-20-121/05г./09.05.2006г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІІ-719, кв. 45, м. 45, м. „Модерно предградие”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 423 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 08-18-238/05г./19.05.2006г. за процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VI-470, кв.88, м.”Овча купел”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 424 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 08-10-155/05г./19.05.2006 г. за процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал.1 от ЗУТ за УПИ III-1121, от кв.15, м.”Кръстова вада”, район „Триадица.
Докл. Росен Желязков
Решение № 425 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 08-21-40/19.05.2006г. за доброволно прилагане на действащия регулaционен план на УПИ IX-383, кв.8, по плана на с. Доброславци, чрез продажба.
Докл. Росен Желязков
Решение № 426 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 08-22-155/05г./19.05.2006г. за процедура по § 8, ал.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VIII-737, от кв.26, по плана на кв. Ботунец, район „Кремиковци”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 427 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 94-01-131/04г./19.05.2006г. за доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ V, кв.8, кв. Сеславци, чрез изкупуване.
Докл. Росен Желязков
Решение № 428 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад №94-Д-194/05г./19.05.2006г. за процедура по § 6 и § 8, ал.1 от ЗУТ доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ VI-2393, целият с площ 1 173 кв.м., кв.11, м.”ж.к. „Младост 2”, по плана на гр. София, район „Младост”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 429 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 94-И-336/04г./09.05.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПРЗ за УПИ ІІ-344, кв. 106, м. „Овча купел”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 430 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 08-14-176/05г./19.05.2006г. за търг за продажба на УПИ X-230, кв.25, м.с.Бусманци, район „Искър”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 431 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад №08-03-133/05г./19.05.2006г. за ликвидиране на съсобственост чрез замяна на недвижим имот – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на Борислав Първановски и Евгени Илиев Стамов.
Докл. Росен Желязков
Решение № 432 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-261/04.12.2006 г.

27. Доклад вх. №08-20-123/05/18.05.2006г. за замяна при условията на чл.71 от НРПУРОИ на имот – общинска собственост, находящ се в ж.к. „Връбница – I част”, район „Връбница”, м. бул. „Ломско шосе”, за жилищни имоти – собственост на ЕТ „ЛЮБО – 51-Любомир Рангелов”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 433 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад вх. № 08-20-119/05/18.04.2006г. за замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с пл. №№ 1686, 1687, 1688, кв.67а, м.”бул.”Станке Димитров” (ж.к. Надежда V част), район „Връбница”, срещу жилищни имоти – собственост на Станимир Ангелов Жарков. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение № 343 от 11.05.2006 г. на СОС)
Докл.
Петър Колев, Стефан Василев
Решение № 434 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 93-00-161/26.04.2006 г. относно обявяване на конкурс за отдаване под наем на Детска площадка и кът за отдих на терен – публична общинска собственост, представляващ част от УПИ І, кв. 4, м. „Изток-изток”.
Докл. Христофор Христов, Евтим Евтимов
Решение № 435 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 93-01-271/11.05.2006 г. за определяне предназначението на общинско резервно жилище.
Докл. Росен Желязков
Решение № 436 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 93-01-401/25.05.2006 г. относно разкриване на 80 допълнителни яслени места в самостоятелните детски ясли функциониращи на територията на гр. София.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 437 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 08-04-75/23.05.2006 г. относно предоставяне безвъзмездно за ползване на имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Сливница” № 212, вх. Г – партер на „Превантивно информационен център по проблеми на наркоманите”.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 438 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад вх. № 21-00-287/05г./17.05.2006г. за предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещения на първия етаж в сграда на 136 ОУ, район „Възраждане” на Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску”.
Докл. Йорданка Фадъкова

Решение № 439 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад вх. №21-00-438/05г./18.05.2006г. за продължаване на договор за наем на ЧСОУ „Орфей” в ЦДГ № 128, район „Красна поляна”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 440 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Анекс към договор за отдаване под наем № РД 566-3/16.01.2007

35. Доклад вх. № 08-02-97/28.03.2006г. относно продължаване на сроковете на договори за наем на общински имоти, частна общинска собственост на територията на район „Красно село”.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 441 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 08-01-52/01.03.2006 г. относно отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, находящи се на първи надпартерен етаж, южно, в сградата на бул. „Витоша” № 25 за осъществяване на дейността на читалище „Климент Охридски”.
Докл. Мария Станева
Решение № 442 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 93-01-301/23.05.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства на СОПФ изграждането на инфраструктурата на пускови жилищни блокове през 2006 г.
Докл. Минко Герджиков, Иван Нейков
Решение № 443 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 93-00-208/29.05.2006 г. относно конкретизиране на задачи на представителите на СО в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД насрочено за 09.06.2006 г.
Докл. Владимир Кисьов, Мичо Райковски, Борислав Бориславов, Станимир Зашев, Милан Миланов
Решение № 444 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 62-00-80/11.05.2006 г. относно поставяне на паметна плоча на Тодор Влайков и Тодор Йончев
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 445 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 08-15-105/28.04.2006 г. относно поставяне на паметна плоча на д-р Николай П. Николаев в район „Младост”.
Докл. Иван Карайончев
Решение № 446 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад вх. № 08-11-50/11.05.2006г. именуване на 147-мо училище, район „Красна поляна” с името „Йордан Радичков”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 447 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 94-Е-71/11.05.2006 г. относно именуване на улица с името ул. „Две липи” в район „Овча купел”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 448 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 93-00-214/02.06.2006 г. относно изваждане на „ГИС-София” ЕООД, „Софийски имоти” ЕАД, „Софинвест” ЕООД, „Спортна София 2000” ЕАД и „Галатея 2002” ЕАД от Приложение № 1 към Програма за приоритети на дейността по приватизация на СОС за 2006 г., приета с Решение № 133 по Протокол № 72 от 02.03.2006 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 449 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 93-00-197/23.05.2006 г. за приемане на резултатите от проведените с дружествата коцесионери на дейност чистота.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 450 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 93-00-215/06.06.2006 г. относно предложение за площадка за временно съхранение на ТБО във връзка с изчерпване капацитета на съществуващите площадки „Гара Искър – промишлена зона и ЗСК „Кремиковци”.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 451 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 21-00-414/05г./22.05.2006 г. относно уточняване източника на финансиране на увеличението на заплатите на ОКИ „Надежда”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 452 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 26-00-3951/05г./05.06.2006 г. относно приемане безвъзмездно в собственост на реална част от имот – държавна собственост, с площ 945 кв.м. от УПИ І-„за болница”(стар), кв. 6(стар), м. „Дървеница” попадаща по действащия регулационен план в улица и трасе на „І-ви метродиаметър”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 453 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре