нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 81 от дата 15.06.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад № 93-00-157/21.04.2006 г. относно приемане на проект за Програма  за управление на отпадъците на територията на Столична община 2006 г. -2010 г.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 455 по точка 1
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

2. Доклад № 93-00-215/06.06.2006 г. относно предложение за площадка за временно съхранение на ТБО във връзка с изчерпване капацитета на съществуващите площадки „Гара Искър – промишлена зона и ЗСК „Кремиковци”.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 456 по точка 2
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

3. Доклад № 93-00-208/29.05.2006 г. относно конкретизиране на
задачите на представителите на СО в редовното годишно общо
събрание на акционерите на „Общинска банка" АД, насрочено за
09.06.2006 г.
(Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
оспорване на Решение № 444 по Протокол № 80/08.06.2006 на СОС).
Докл. Владимир Кисьов, Мичо Райковски, Борислав Бориславов, Станимир Зашев, Милан Миланов
Решение № 457 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

4. 
Доклад №12-00-282/04.05.2006г. относно откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на търговски дружества, включени в ГОПРП за 2006г.
(Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение №422 по Протокол №80 от 08.06.2006г. на СОС).
Докл. Станимир Зашев
Решение № 458 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5.  Доклад № 93-00-214/02.06.2006г. относно изваждане на
„Географска информационна система София" ЕАД, „Софийски имоти" ЕАД, „Софинвест" ЕООД, „Спортна София 2000" ЕАД и „Галатея 2002" ЕАД от Приложение № 1 към Програмата за приоритетите на дейността по приватизация на Столичния общински съвет за 2006г., приета с решение № 133 по протокол № 72 от 02.03.2006г. на СОС
{Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с оспорване на Решение №449 по Протокол №80 от 08.06.2006г. на СОС).
Докл. Бойко Борисов
Решение № 459 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6.  Доклад № 93-00-229/13.06.2006г. относно даване на мандат на председателя на Столичния общински съвет и на кмета на Столична община да подпишат меморандум  за разбирателство между Столична община и Министерство на икономиката и енергетиката за съвместни действия.
Докл. Владимир Кисьов, Бойко Борисов
Решение № 460 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7.  Доклад № 93-00-147/13.04.2006г. относно продължаване
експлоатацията на депо „Суходол".
Докл. Милор Михайлов, Евтим Евтимов, проф. Атанас Тасев
Решение № 461 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8.  Доклад № 93-00-24/12.06.2006г. относно кандидатстване на район „Кремиковци" чрез Столична община с проект по програма „ФАР" - ВС   2005/017-353.10.22   „Подпомагане   развитието   на   регионалния туризъм чрез подобряване на свързаната с него инфраструктура.
Докл. Томи Николов
Решение № 462 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре