нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 82 от дата 22.06.2006

Дневен ред

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане вх. № 9301-415/30.05.2006г. от Петър Колев - общински съветник относно замрелия ремонт на подлеза пред Централна гара.

3. Доклад вх. № 9300-355/02/26.05.2006г. за изменение на т.2 от
решение № 2 по протокол №44/30.10.2002г. на СОС на основание §74, ал.1 от ПЗР на
ЗИДЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 463 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

4. Доклад вх. № 1800-74/31.05.2006г. относно изменение в чл.42 от НРПУРОИ.
Докл. Росен Желязков
Решение № 464 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Доклад вх. № 9300-205/29.05.2006г. относно допълване на
Правилника за организацията и дейността на обществения посредник
на територията на Столична община.
Докл. Иван Нейков
Решение № 465 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад вх. № 9300-115/23.05.2006г. относно изменение и
допълнение на т.1.2 от решение № 289 от 27.04.2006г. на СОС за
финансиране със средства от СОПФ реализацията на пилотен проект за подобряване административното обслужване на населението на гр.
София.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 466 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад вх. № 1800-59/23.05.2006г. относно безвъзмездно
финансиране със средства от СОПФ основния ремонт на Столичния
куклен театър на ул. „Гурко" № 14.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 467 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад вх. № 0819-122/23.05.2006г. относно безвъзмездно
финансиране със средства от СОПФ изграждането на пристройка към
77-мо основно училище в район „Люлин", кв. Филиповци.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 468 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад вх. № 2600-3291/04/23.05.2006г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ корекцията на р. Слатинска в участъка от ул."Ив. Селимински" до ареала на ж.п. линията София - Пловдив.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 469 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад вх. № 9300-218/06.06.2006г. относно изменение и
допълнение към решение № 366 по протокол № 79/25.05.2006г. на СОС за финансиране със средства от СПОФ на Програма „Интегрирано обучение на деца с увреждания в масови училища - „Заедно на
училище" през 2006г.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 470 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад вх. № 9300-206/29.05.2006г. относно даване на съгласие за закупуване на годишен абонамент на списание „Столична община".
Докл. Иван Нейков
Решение № 471 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад вх. № 0818-99/02/12.12.2005г. относно процедура по
чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и
застрояване за кв.101, УПИ ІІІ-244, м.ж.к. „Овча купел - 1".
Докл. Росен Желязков
Решение № 472 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад вх. №2600-819/05/16.05.2006г. относно търг за продажба на УПИ ХІV-8, от кв.179, м."3она Б 4а" - Западно направление", ул. „Осогово" № 49, район „Възраждане".
Докл. Росен Желязков
Решение № 473 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад вх. №0823-4/29.05.2006г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание §8, ал.1 от ЗУТ за УПИ ІІ-2186, откв.бМ, м.в.з. „Бистрица - Манастира".
Докл. Росен Желязков
Решение № 474 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад вх. № 0817-254/05/29.05.2006г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание §8, ал.1 от ЗУТ за УПИ ХІV-624, от кв.24, м.кв "Бояна".
Докл. Росен Желязков
Решение № 475 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад вх. №0821-66/29.05.2006г. относно процедура по §6 във връзка с §8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 476 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад вх. №2600-1907/05/29.05.2006г. относно процедура по §6 във връзка с §8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ VІІ-241, 318а, от кв. № 186а, м.ж.к. „Гърдова глава",  по  плана на  гр.   София,  находящ  се  в  район  ,3итоша", собственост на „ГЕО ПЕТ - М" АД.
Докл. Росен Желязков
Решение № 477 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад вх. №0813-90/03/29.05.2006г. относно процедура по §8 от ЗУТ за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за кв.11, м."Военна рампа - запад", район „Надежда".
Докл. Росен Желязков
Решение № 478 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад вх. №0821-147/04/29.05.2006г. относно процедура по §6 във връзка с §8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ І-20, целият с площ 800 кв.м., от кв.08, по плана на с. Мировяне, находящ се в гр. София, район „Нови Искър", с. Мировяне, собственост на Райна Стоянова Георгиева и др.
Докл. Росен Желязков
Решение № 479 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба № РД-561-740/05.12.2006 г.

20. Доклад вх. №2600-3847/04/29.05.2006г. относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху УПИ ХІІІ-за магазин и трафопост, кв.70, м."Разсадника - Коньовица".
Докл. Росен Желязков
Решение № 480 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за учредяване право на строеж № РД-564-169/27.12.2006 г.

21. Доклад вх. №0407-2/05/29.05.2006г. относно учредяване право на строеж за изграждане на комплексен трафопост върху част от УПИ I, кв.24, м.в.з."Горна баня".
Докл. Росен Желязков
Решение № 481 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад вх. №94-Д-329/04/29.05.2006г. относно прекратяване на съсобственост, чрез замяна на общинската част от поземлен имот, пл. № 11, срещу частта от същия имот и апартамент, собственост на частни лица, попадащи в трасето на ул. „Опълченска", както и придобиване от СО, чрез покупко-продажба на частта от поземлен имот с пл. №12, заедно с построената в тази част паянтова сграда, попадаща в трасето на ул. „Опълченска".
Докл. Росен Желязков
Решение № 482 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад вх. №94-В-6/02/29.05.2006г. относно процедура по чл.47, ал.1,т.З от ЗОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 483 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба № РД-561-302/31.05.2007 г.

24. Доклад вх. №0821-8/01/29.05.2006г. относно продажба на УПИ V-321 и УПИ VI-181 - частна общинска собственост, находящи се в район ,Нови Искър", с Подгумер, на лицата, обезщетени с право на строеж върху тях.
Докл. Росен Желязков
Решение № 484 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба № РД-561-
156/23.03.2007 г.

25. Доклад вх. № 0814-150/05/29.05.2006г. относно настаняване в общинско   жилище   под   наем   семейството   на   Кръстю   Георгиев Георгиев,  чието непълнолетно  дете  се нуждае  от специализирано лечение и обучение, по предложение на кмета на район „Искър".
Докл. Росен Желязков
Решение № 485 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад вх. № 2600-683/29.05.2006г. относно предоставяне
безвъзмездно    за    управление    на    Регионалната    картотека    на медицинската   експертиза   на  недвижим  имот  -  частна  общинска
собственост, находящ се на ул."Иларион Макариополски" № 10, район „Възраждане", представляващ нежилищни помещения - сграда на три етажа.
Докл. Росен Желязков
Решение № 486 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад вх. № 0814-157/04/06.06.2006г. относно замяна на право на собственост върху недвижим имот - частна общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на Иванка Сербезова - Атанасова.
Докл. Кирил Арсов
Решение № 487 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад вх. № 0801-102/05/06.06.2006г. относно замяна на жилище - частна общинска собственост, апартамент на 4ет., вх.Г, в жилищната сграда на бул."Г.С.Раковски" №   145, район „Средец", построена в УПИ III, кв.462, м."Центъра", срещу жилище, собственост на граждани.
Докл. Росен Малинов
Решение № 488 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад вх. №2600-4604/05/14.06.2006г. относно замяна на право на собственост върху недвижим имот - частна общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на „МИС - СТРОЙ" ЕООД.
Докл. Таня Найденова
Решение № 489 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

ЗО. Доклад вх. №9300-232/14.06.2006г. относно даване на съгласие за извършване   на   разпоредителни   действия   с   недвижими   имоти, включени в капитала на „Пазари Изток" ЕАД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 490 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад вх. № 2600-2918/05/08.06.2006г. относно продължаване на договор за наем на имот - частна общинска собственост, зала „София" - метростанция IX, находящ се в гр. София, район „Триадица", кв.369, м."Околно пространство на НДК", в пешеходния подлез на НДК.
Докл. Мичо Райковски,
Иван Нейков
Решение № 491 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 7000-375/23.05.2006 г. относно конкурс за отдаване под наем на част от имот — публична общинска собственост, Зоологическа градина - София, за малък разсадник за нуждите на зоопарка.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 492 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

ЗЗ. Доклад № 6602-215/10.05.2006г. относно искане за устройствена процедура   за   обект   -   Търговски   комплекс   с   бензиностанция, газстанция, административна сграда и автомивка в поземлени имоти 65004 и 65005, м."с. Горни Лозен"/Разливището/, А.М. „Тракия".
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 493 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 6602-227/16.05.2006г. относно проект за ПУП -изменение на план за регулация и застрояване на обект: квартали 5, 5а, 5г и 5д, с. Бистрица.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 494 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад вх. № 6602-248/30.05.2006г. относно извършване на подготвителни действия за предоставяне на общинска концесия за строителство на подземен паркинг в района на пл."Батенберг".
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 495 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад вх. № 6602-249/30.05.2006г. относно извършване на
подготвителни действия за предоставяне на общинска концесия за строителство на подземен паркинг под бул. „Витоша" - ул. „Алабин"
до бул."Патриарх Евтимий".
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 496 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад вх. № 6602-262/02.06.2006г. относно извършване на
подготвителни действия за предоставяне на общинска концесия за
строителство на подземен паркинг в района на НДК.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 497 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад вх. № 6602-199/06.06.2006г. относно поправка на допусната явна фактическа грешка в графичната съставка на решение № 453 по протокол № 50 от 30.06.2005г. на СОС, с което е одобрен проект на трасе на I метродиаметър, изменение на плана за улична регулация на прилежащите квартали към „Трасе на I метродиаметър" и планове - схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 498 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад вх. № 9300-196/23.05.2006г. относно допълнение нат.З от решение № 54 по протокол № 68/30.01.2006г. на СОС.
Докл. Георги Белчев
Решение № 499 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад вх. № 9300-210/25.05.2006г. относно финансова подкрепа на Детски хор „Звездици" за ушиване на сценични костюми.
Докл.  Георги  Белчев,  Цв. Георгиева, Ю. Цинзова
Решение № 500 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 0802-133/26.04.2006г. относно изграждане на временна улица в участъка от ул. „Боговец" до бл. № 35 в ж.к. „Лагера" /ново име ул."Добротица Деспот"/.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 501 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 6600-598/26.06.2006г. относно поетапно финансиране на проект „Проучване на фитопатогенните гъби по основните дървесни видове в парковете „Врана" и „Княз Борисовата градина" с оглед подобряване състоянието на растителните композиции.
Докл. Нели Манова
Решение № 502 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад вх. № 0823-54/05.06.2006г. за откриване на процедура за отдаване под наем на части от помещения - публична общинска собственост, за осъществяване на дейностите по ученическото столово хранене.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 503 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-09-848/25.08.2006 г. и Заповед на кмета на Район "Изгрев" № РД-03-09/09.10.2006 г.

44. Доклад вх. № 0812-49/12.05.2006г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общински училища на територията на район „Илинден".
Докл. Георги Савов
Решение № 504 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад вх. 9300-217/06.06.2006г. относно предложение за отпускане на девет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 505 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад вх. № 0817-138/23.05.2006г. относно предложения за
наименуване на безименни улици в район „Витоша".
Докл. Кирил Топалов, Йордан Йорданов
Решение № 506 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад вх. № 0817-159/05.06.2006г. относно предложение за
наименуване на улици, намиращи се във в.з. „Симеоново -
Драгалевци", кв. Драгалевци.
Докл. Кирил Топалов, Йордан Йорданов
Решение № 507 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад вх. № 0817-173/13.06.2006г. относно предложение за наименуване   на   улици,    намиращи   се   във   в.з. "Симеоново   - Драгалевци", кв. Драгалевци.
Докл. Кирил Топалов,
Йордан Йорданов 
Решение № 508 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 93-00-229/13.06.2006г. относно даване на мандат на председателя на Столичния общински съвет и на кмета на Столична община да подпишат меморандум за разбирателство между Столична община и Министерство на икономиката и енергетиката за съвместни действия.
Докл. Владимир Кисьов,
Бойко Борисов
Решение № 509 по точка 49

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50.
Доклад № 93-00-235/19.06.2006 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Топлофикация – София” АД, което ще се проведе на 23.06.2006 г. от 11,00 часа в сградата на дружеството.
Докл. Атанас Тасев
Решение № 510 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 08-13-34/22.05.2006 г. относно преобразуване на целодневна детска градина в обединено детско заведение и разкриване на раздавателен пункт за млечна кухня.
Докл. Кирил Стоянов
Решение № 511 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-565-16/06.11.2006 г.

 52. Доклад № 93-01-291/21.06.2006 г. , относно предложение за присъединяване на град София към организацията на Европейските градове срещу наркотиците (ЕСАД) и осигуряване на годишен членски внос.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 512 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 62-01-57/31.05.2006 г. относно отпускане на целева финансова подкрепа на Фондация „Христо Бръмбаров".
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 513 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре