нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат Вътрешни правила за работата на постоянно действащата Комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Столичния общински съвет

Вътрешни правила за работата на постоянната Комисия за граждански права, молби и жалби към Столичния общински съвет

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Правила за безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училищата и детските градини

Правила за дейността на Консултативния съвет за контрол върху изпълнението на бюджета Столична община

Правила за определяне на допълнителни средства за капиталови разходи за подобряване технологичната база на администрацията и за ДМС на служителите в общинската и районни администрации на СО

Правила за работа по програма "За европейски проекти и развитие на гражданското общество"

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичния общински съвет

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Съвета за безопасно движение на децата в София

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществен съвет по достъпност и интеграция на хора с увреждания към Столичния общински съвет

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Столичен център за превенция на правонарушенията

ПРАВИЛНИК за отличията на Столичния общински съвет, отменен с Наредба за символиката и отличията на Столична община, приета с Решения № 23 по Протокол № 4 от 20.12.2007

ПРАВИЛНИК за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация

ПРАВИЛНИК за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична община

Правилник за автоматизираните информационни системи в Столична община

Правилник за управление на качеството в Столична община

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Туристическо обслужване"

Правилник за реда и начина за изразходване на средствата по фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества - София

Правилник за управление на Околната среда в Столична община

нагоре