нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

Вътрешни правила за работата на постоянно действащата Комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Столичния общински съвет

 

I.Общи положения

Чл. 1. Настоящите правила определят организацията и дейността на постоянно действащата комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Столичен общински съвет (СОС), наричана по-нататък „комисията".

Чл. 2. Комисията осъществява своята дейност в съответствие със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет и вътрешните си правила.

II. Състав на комисията и заседания

Чл. 3. (1) Комисията се състои от девет общински съветници, които се избират с решение на СОС.

(2) В своята работа членовете на комисията защитават публичния интерес, при зачитане на правата  и достойнството на лицата, за които събират документи и информация  и конфиденциалност по отношение на подалите сигнал за нарушение на ЗПУКИ.

(3)Промени в състава на комисията се извършват само с решение на СОС.

 Чл. 4. (1) Комисията се ръководи от председател и двама заместник-председатели. Представлява се от председателя, а в негово отсъствие - от посочен от него заместник-председател.

(2) Членовете на комисията подписват декларация за конфеденциалност по образец - Приложение № 1 към правилата.

Чл. 5. (1) Дейността на комисията се подпомага от щатни и/или нещатни експертни сътрудници.

(2) Сътрудниците към комисията - щатни/нещатни, подписват декларация за конфиденциалност по образец - Приложение № 2 към правилата.

Чл. 6. (1) Заседанията на комисията са закрити.

(2) На заседанията на комисията се водят протоколи, които се подписват от председателстващия и водещия протокола.

(3) Право на достъп до протоколите и всички документи на комисията имат  членовете на комисията, а други лица в предвидените от закона случаи.

Чл. 7. (1) Заседанията на комисията се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й най-малко 1 път месечно.

 (2) Председателят свиква  заседание на комисията при постъпването на сигнал за нарушение на ЗПУКИ, при постъпило искане за установяване на конфликт на интереси по чл. 19, ал. 2 от ЗПУКИ или постъпило искане за предоставяне на информация и документи от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

(3) Свикването на заседание се прави не по-малко от 24 часа преди часа на провеждане на заседанието.

Чл. 8. (1) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината й членове. Ако до 15 минути след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава ако присъстват не по-малко от една трета от членовете й.

(2) При провеждане на заседание членовете на комисията се подписват в присъствен лист.

Чл. 9. (1) Решенията на комисията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите й членове.

(2) Гласуването е явно и лично.

III. Регистри на Комисията и организация на работата.

Чл. 10. (1) Комисията води и поддържа регистри на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ:

 1. декларация за несъвместимост;
 2. декларация за частни интереси по образец в Приложение Nо 3;
 3. декларация за настъпила промяна в обстоятелствата по т.1 или 2;
 4. декларация за частен интерес по конкретен повод.

 (2) Задължени лица да подават декларациите по ал. 1 в сроковете и при условията посочени в ЗПУКИ пред Комисията са следните:

 1. кмет на Столична община и заместник-кметове;
 2. общински съветници от СОС;
 3. кметове на райони в Столична община и заместник-кметове;
 4. кметове на кметства;
 5. представителите на Столична община в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел;
 6. управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински търговски дружества и други юридически лица, създадени с акт на СОС;
 7. обществения посредник на гр. София.

(3) Декларациите по ал. 1 се съхраняват в продължение на 10 години, след което се унищожават от специално сформирана комисия съгласно ЗПУКИ.

Чл. 11. Комисията води и регистри на постъпилите при нея:

 1. искания за установяване на конфликт на интереси по чл. 19, ал. 2  от ЗПУКИ игнали за нарушения на ЗПУКИ;
 2. искания от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси искания за предоставяне на документи и информация по чл. 25, ал.1 от ЗПУКИ.

Чл. 12. Декларациите, сигналите и исканията до комисията се подават и приемат чрез деловодството на Столична община само от експерта към комисията, който ги отразява в съответния регистър.

Чл. 13. Комисията не приема и не разглежда анонимни сигнали или искания, такива не се отразяват в регистрите по чл. 11.

Чл. 14. Комисията осъществява контрол за изпълнение на задълженията за подаване на декларациите по ал. 1 в посочените в ЗПУКИ срокове, като при наличие на неизпълнение от страна на задължено лице, изпраща сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за издаване на наказателно постановление.                    

Чл. 15. (1) Когато разполага с данни, че лице заемащо публична длъжност е нарушило разпоредба на ЗПУКИ, Комисията незабавно изпраща писмен сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, заедно със заверени копия от документите относими към сигнала.          

(2) Комисията предоставя необходимите документи и информация на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в 14-дневен срок от поискването им.            

Чл. 16. Когато в Комисията постъпи сигнал за наличие на конфликт на интереси, тя го препраща на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като уведомява за това подателя.

IV.Конфиденциалност на документацията и защита на подалия сигнал

Чл. 17. (1) Събраните от комисията документи и получената информация се използват съобразно предвидените в ЗПУКИ правомощия.

(2) Членовете на комисията, както и нейните сътрудници/експерти, са длъжни да подадат декларация за неразпространяване и неразкриване на информацията, постъпила по различните сигнали.

 

(3) Членовете на комисията, както и нейните сътрудници, са длъжни да:

 1. не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
 2. не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с извършвани проверки;
 3. опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица;
 4. материалите, необходими за работата на комисията се размножават и съхраняват на място, достъпно единствено за членовете на комисията.

V. Допълнителни разпоредби

Чл. 18. Всички лица, държавни и местни органи оказват съдействие на комисията в нейната работа по събиране на сведения и документи, съгласно чл. 33, ал.2 от ЗМСМА.

Чл. 19. Всички съобщения и уведомления във връзка с работата на Комисията се връчват писмено, на съответните органи и лица, по надлежен ред. При неотложна необходимост, уведомлението може да се извърши по факс или по електронен път.

Чл. 20. За неуредените въпроси се прилагат приложимите разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Правилника за организацията и дейността на СОС.

Настоящите правила са приети от постоянно действащата Комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към СОС, на заседание проведено на 15.01.2012 г.нагоре