нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА В РАЙОНИТЕ НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
(Приети с Решение № 848 по Протокол № 66 от 15.12.2005)

ГЛАВА ПЪРВА.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. С правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в училищата и детските градини се определят правата и задълженията на директорите,охранителите,както и тези на посетителите,включително взаимодействието с училищните настоятелства,и се урежда организацията на дейноста им съобразно особеностите на учебното заведение.

Чл.2. Правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в училищата и детските градини не могат да противоречат на Законите и подзаконовите нормативни актове, с които се установяват специфични права и задължения,на ангажираните с този вид дейност.

Чл.З. ал.1. Правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в училищата и детските градини се изработват и се приемат с решение на Столичен общински съвет.

ал.2 СОС довежда правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в училищата и детските градини до знанието на всички заинтересовани.

ал.З При постъпването на нови служители,съответните ведомства и организации задължително ги запознават с правилата.

Чл. 4. ал. 1.В дейността освен охраната и подобряване на материално-техническата база,се прилагат и превантивни форми на въздействие и обучение и съдейства за недопускане и своевременно преодоляване на слабостите с оглед осигуряване на безопасноста,условия на труд и обучение,и техническия надзор на съоръженията.

ал. 2 Въздействие и обучение които включват:
т.1 Организиране и взаимодействие с органите,ангажирани с тази дейност,както и с разгръщане на цялостна система за контрол.
т.2
Сътрудничи със СДВР,чрез актуализиране на договора,ОФ"Егида" ООДДТнспекторат към СО,МФ,Районите на СО,МОН-Регионален инспекторат по образование-София-град,както и с представители на НПО и Училищните настоятелства.
т.З Разработване на прогнози, концепции, критерии и показатели в областта на условията за безопасност.
т.4 Работи за внедряване на нови средства, методи и други форми на обучение във връзка с безопасността.

ГЛАВА ВТОРА.
БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Обезпечаване на безопасността чрез физическа охрана,изграждане на техническа охрана,ремонт и поддръжка на оградите,порталите и бариерите, осветление,както и видеонаблюдение за дворовете на училищата и детските градини.

Чл. 6. ал.1.Забранява се преминаването на граждани през дворовете на училищата и детските градини.За целта се осигурява физическа охрана в дворовете,съответно един човек за охрана на детски градини и училища с до 800 ученика или 30 паралелки,или двама души за охрана на училища с над 800 ученика или 30 паралелки.В извън работното време се заключват входовете на детските градини.В училищата във връзка с ал.2 се оставя един отключен вход до 22.00 ч.

ал. 2.Разрешава се развиване на спортна и културна дейност в дворовете на училищата,след приключване на учебните занятия и в почивните и празнични дни до 22.00 часа.

Чл. 7. ал. 1 .Забранява се влизането на МПС в дворовете на училищата и детските градини,освен обслужващите съответното учебно и детско заведение,и по ред определен от Директора,с правилник за вътрешния ред.

ал.2. При създаване на правилника за вътрешния ред,във връзка с раздела за обезпечаване на безопасността на учебното или детското заведение,директора на съответното заведение се съобразява с изискванията,утвърдени от Столичния общински съвет,Столична община,както и с тези изготвени от СДВР.

Чл.8. Изграждане на осветление за дворовете на училищата и детските градини.

Чл.9. Видео наблюдение на дворовете на училищата и детските градини.

Чл. 10. Поставяне на защитни оградни платна на тротоарите пред входовете и изходите на училищата и детските градини,находящи се в непосредствена близост до булеварди и улици.

Чл.11. Въвежда се пропускателен режим за външни лица в училищата и детските градини,изразяващ се в следното:
т.1 В специален прономерован и прошнурован дневник,срещу представяне на докумен удостоверяващ самоличност,се отбелязват трите имена на посетителите,лицето при което отиват,часа на влизане и номера на оборотния пропуск,който се връчва на посетителя.При напускане на сградата пропуска се връща,като в дневника се отбелязва часа на излизане.
т.2. Проверка на посетителя ,както и неговия багаж за притежаване на оръжие и други опасни вещества и предмети.
т.З. Не се допуска внасянето на обемисти предмети и вещи,освен с разрешение на Директора на учебното заведение.
Т.4.изпълнението на чл.10 се възлага на фирмата,спечелила конкурс за охрана на учебните и детските заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тези Общи правила се издават и приемат от СОС,на основание чл.36,т.2,пр.2 от ЗНП.

§ 2. Правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в районите на общинските в училища и детските градини се изменят и допълват по реда на тяхното приемане.

§ 3. Тълкуване и указания за решаване на възникнали въпроси по прилагането на Общите правила се дават от постоянните комисии по Обществен ред и сигурност и Местно самоуправление и нормативна уредба.

§ 4.Забраните за достъп до учебните и детски заведения и дворовете им,ще се визуализират и чрез специално изработени за целта табели.

§ 5. Правил ата са задължителни и за наемателите на общинска собственост.

§ 6.Правилата се осигуряват финансово в рамките на бюджетите на Столична община за съответните години.

§ 7 Правилата са приети на заседание на Столичния общински съвет, преведено на 15.12.2005 г., Протокол № 66 и влизат в сила в тридесетдневен срок от датата на приемането.          

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                    Владимир Кисьов


нагоре