нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

ПРАВИЛА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА
ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ТЕХНОЛОГИЧНАТА БАЗА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА И РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

(Приети с Решение № 360 по Протокол № 15 от 26.06.2008; доп. с Решение № 646 по Протокол № 23 от 23.10.2008; доп. с Решение № 76 по Протокол № 59 от 25.02.2010)

Глава Първа
Общи положения

Чл. 1. С тези правила се уреждат условията и реда за набиране, формиране и разпределяне на допълнителни средства за капиталови разходи за подобряване технологичната база на администрацията и за допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.

Чл. 2. Основна цел на правилата е чрез справедливо разпределение на средствата по чл. 3 да се:
поощрят и мотивират служителите за по-ефективно изпълнение функциите на общината, за постигане нейните цели и приоритети, целите и приоритетите на административните звена и отделните служители;
- реализират конкретни значими резултати, свързани с повишаване качеството на предоставяните услуги;
- повиши събираемостта на местните данъци, такси, глоби, имуществени санкции и други;
- подобри технологичната база на администрацията.

Глава Втора
Набиране на средства

Чл. 3. /1/ Набирането на средствата се извършва чрез отчисления от приходите от:

1. Технически, административни и други общински такси по Глава Втора „Местни такси" от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (НОАМТЦУПСО).

2. Цени на услуги по Глава Трета „Цени на услуги неуредени със закон, предоставяни от Столична община на физически и юридически лица" от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

3. Установени и събрани местни данъци и такси по смисъла на Закона за местните данъци и такси и НОАМТЦУПСО върху укрити или недекларирани сделки, имущества, дейности и други.

4. Събрани лихви върху невнесени в срок местни данъци и такси.

5. Събрани лихви върху невнесени срок наеми и обезщетения.

6. Събрани над планираните глоби и имуществени санкции.

/2/ Приходите по ал. 1, т. 1 и т. 2 са само от услуги, които се предоставят като бързи и експресни.

Чл. 4. /1Ръководителите на дирекции, самостоятелни отдели и сектори на Столична община, реализиращи приходи по чл. 3, кметовете на райони и кметства подават всяко тримесечие декларация по образец за размера на приходите по чл. 3 в Дирекция „Финанси" на СО, заедно с отчета за касовото изпълнение на бюджета и с годишния касов отчет на Столична община.

/2/ Декларациите по ал. 1 се подават в следните срокове: за първо тримесечие - до 10.04., за второ тримесечие - до 10.07., за трето тримесечие - до 10.10. и за четвърто тримесечие - до 20.01. на следващата година.

Чл. 5. /1/ Приходите по чл. 3, ал. 1, т.т. 1 - 5 се набират по параграфи за съответния период.

/2/ Приходите по чл. 3, ал. 1, т. 6 се отнасят към планираните такива за годината, като на разпределение подлежи преизпълнението.

Чл. 6. Отчисленията за капиталови разходи и за допълнително материално стимулиране на служителите са:

1. 55 % от приходите по чл. 3, реализирани от дирекциите,
самостоятелните отдели и сектори на Столична община.

2. 85 % от реализираните от районните администрации приходи по чл. 3, т. 1, т. 2 и т. 5.

Чл. 7. С решение на Столичен общински съвет за всяко тримесечие се завишава приходната и разходната част на бюджета с размера на отчислените средства. За последното тримесечие на текущата година средствата се включват в бюджета за следващата година.

Глава Трета
Разпределяне на средства за капиталови разходи и за допълнително материално стимулиране на служителите

Чл. 8. (доп. с Решение № 646 по Протокол № 23 от 23.10.2008; доп. с Решение № 76 по Протокол № 59 от 25.02.2010Право на допълнително материално стимулиране по реда на тези правила имат кметът, председателят на Столичния общински съвет, зам.-кметовете на Столична община, секретарят на Столична община, главният архитект на Столична община, кметовете на райони и кметства, всички служители по трудово и служебно правоотношение.

Чл. 9. /1/ Разпределението на средствата по чл. 6 е, както следва:

1. за дирекциите, самостоятелните отдели и сектори на Столична
община - 70 % от средствата по чл. 6, т. 1.

2. за районните администрации - 30 % от средствата по чл. 6, т. 1.

3. за районните администрации - отчисленията по чл. 6, т. 2.

/2/ Средствата по ал. 1, т. 2 се определят в зависимост от приноса на съответната районна администрация по събиране на местните данъци и такси.

/3/ Разпределението на средствата по ал. 1 за 2008 г. се извършва въз основа на приходите по чл. 3, постъпващи от началото на годината (01.01.2008 г.).

Чл. 10. В съответствие с решението на Столичен общински съвет по чл. 7 кметът на Столична община със заповед определя размера на средствата по чл. 9 за районните администрации и Столична община.

Чл. 11. Кметът на района със заповед определя:

1. Средствата за капиталови разходи и за допълнително материално стимулиране на служителите.

2. Индивидуалните размери на възнагражденията за допълнително материално стимулиране на служителите, въз основа на техния принос.

Чл. 12 /1/ Кметът на Столична община със заповед определя средствата за капиталови разходи и за допълнително материално стимулиране на служителите на Столична община по дирекции, самостоятелни отдели и сектори, въз основа на приноса и числеността им.

/2/ Индивидуалните размери на възнагражденията за допълнително материално стимулиране на служителите на Столична община се определят със заповед на кмета на Столична община, по предложение на съответния пряк ръководител, в рамките на определения за структурата лимит.

Чл. 13. Общият размер на възнагражденията за допълнително материално стимулиране на всеки служител за една година не може да надвишава дванадесет негови брутни работни заплати.

Чл. 14. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя се отчисляват от средствата по чл. 6.

Чл. 15. При прекратяване на правоотношение (служебно, трудово), без виновно поведение от страна на служителя и при условие, че има оценка за личния му принос, определена от ръководителя на звеното, в което се намира към последния работен ден, същият има право на допълнително материално стимулиране за действително отработеното време.

Чл. 16. При преназначаване на служител от едно административно звено в друго на общинската администрация, приносът му се определя от действително отработеното време във всяко звено и преценката на съответния ръководител.

Чл. 17. Критериите за определяне индивидуалния размер на възнагражденията за допълнително материално стимулиране на служителите са:
1. Изпълнение на поставените цели и задачи в индивидуалния работен план.
2. Конкретни резултати, постигнати при предоставяне на бързи и експресни услуги.
3. Конкретни значими резултати, постигнати по събиране на местните данъци, такси, цени на услуги, глоби и имуществени санкции.
4. Принос на служителя за подобряване качеството и ефективността на дейността.
5. Специфични и/или извънредни фактори и обстоятелства по
преценка на прекия ръководител.

Чл. 18. Кметът на Столична община утвърждава указания за условията и реда за разходване на средствата за допълнително материално стимулиране в общинската и районните администрации на Столична община.

 нагоре