нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ"
(Приет с Решение № 13 по Протокол № 48 от 17.02.2003; доп. с Решение № 361 по Протокол № 48 от 09.06.2005;
изм. с Решение № 957 по Протокол № 120 от 11.10.2007; изм. с Решение № 28 по Протокол № 56 от 28.01.2010)

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определя статута, управлението, организацията на дейността, структурата и числения състав на Общинско предприятие "Туристическо обслужване", наричано по-нататък "Предприятието".

Чл. 2. Предприятието е специализирано звено от общинската администрация, което осигурява и подпомага дейността на кмета на Столична община при изпълнението на неговите правомощия по Закона за туризма и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.

Чл. 3. Предприятието е със статут на второстепенен разпоредител на Общински бюджет, със седалище: гр. София - 1505, община "Оборище", ул. "Оборище" № 44, ет. 3 и не е самостоятелно юридическо лице по смисъла на Търговския закон.

Чл. 4. Кметът на Столична община контролира и координира дейността на Общинското предприятие "Туристическо обслужване".

Чл. 5. Договорите за осъществяване на дейността на Предприятието се сключват от кмета на Столична община или от упълномощено от него лице - директора на Предприятието.

Глава втора
ПРАВОМОЩИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА "ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ" ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Чл. 6. (1) Общинско предприятие "Туристическо обслужване" се ръководи и представлява от директор, с който кметът на Столична община сключва трудов договор.

(2) При отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, функциите на директора се изпълняват от заместник, определен за всеки конкретен случай със заповед на кмета на Столична община.

Чл. 7. (1) Директорът на Общинското предприятие "Туристическо обслужване" при Столична община организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Предприятието при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от СОС наредби, свързани с дейността на Общинското предприятие, като:

1. представлява Предприятието в страната и в чужбина;

2. ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на Предприятието, както и връзките му с държавни  органи,   органи  на местното  самоуправление  и организации;

3. разработва краткосрочни концепции и програми за развитие на туризма и предлага на кмета на Столична община стратегия за развитие на туризма на територията на Столична община;

4. организира, координира и осъществява контрола върху качеството на туристическите услуги; регистрацията за туристическите обекти и събираемостта на туристическата такса;

5. разработва и контролира изпълнението на годишната програма за разходване на средствата за общинско финансово подпомагане на развитието  на туризма,  както и  годишната програма за туристическа реклама на дестинация София;

6. взаимодейства с специализираните и функционални звена на Столична община, Столичния общински съвет, регионалните кметства, министерствата, ведомствата и други заинтересовани органи, служби и организации по проблемите на туризма;

7. взаимодейства със службите цо търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България и с българските културни институти и дружества в чужбина за популяризирането на София като туристическа дестинация;

8. представлява Столична община в рамките на предоставените му от Кмета правомощия пред международни органи и организации в областта на туризма, изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Столична община, произтичащи от членството й в  международни   органи  и  организации   и   от   сключени споразумения за сътрудничество в областта на туризма;

9. участва в Консултативния съвет по проблемите на туризма при Столична община;

10. участва в Общинската експертна комисия по категоризация (ОЕКК), като при упълномощаване от кмета, я председателствува;

11. организира, ръководи и контролира дейността на специализираните туристически информационни центрове и бюра на територията на Столична община;

12. назначава служителите в Предприятието, като сключва трудовите
договори с тях и определя длъжностните им характеристики,
съгласно утвърдената численост и структура на Предприятието.

Глава Трета
ДЕЙНОСТ

Чл. 8. Предприятието осигурява и подпомага дейността на кмета на Столична община в следните дейности:

1. Съдейства на държавните органи при провеждането на политиката в туризма и извършването на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на общината;

2. Изработва и предлага на кмета за приемане от Столичен общински съвет на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община, която и изпълнява, в съответствие с Националната стратегия и съобразно с местните туристически ресурси и потребности;

3. Подпомага и участва чрез директора на Предприятието в работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична община, както и изпълнява решенията му, свързани с дейността на Предприятието;

4. Регистрира намиращите се на територията на Столична община туристически обекти.

5. Участва със свои представители в Общинската експертна комисия по категоризиране на туристически обекти, както и прави предложение за категоризирането им до кмета на Столична община, в предвидените от Закона за туризма случаи;

6. Извършва проверки за спазване изискванията на разпоредбите на Закона за туризма, контролът по които е възложен на кмета на общината;

7. Създава и поддържа текущо Регистър на категоризираните туристически обекти по чл. 52, ал. 1 от Закона за туризма, намиращи се на територията на Столична община;

8. На основание чл. 49 от Закона за туризма и издадена заповед от кмета на Столична община, ежемесечно заверява справки-декларации за заверка на туристическия регистър и събира дължимата туристическа такса;

9. 0рганизира и извършва рекламата на град София като туристическа дестинация, както и съдейства за рекламата на туристическия продукт на общината;

10. Представя у нас и в чужбина град София като туристическа дестинация, както и съдейства за презентиране на туристическия продукт на общината;

11.Чрез създаване на туристически информационни центрове или бюра, подпомага туристическото обслужване на туристите;

12. Съдейства за поддържането и опазването на природните и културно-исторически обекти на територията на Столична община

13. Разработва и предлага за утвърждаване от Кмета на СО на Инструкция за категоризацията на туристическите обекти.

Глава Четвърта
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 9. (1) Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане дейността на кмета на Столична община, администрацията на Предприятието е обща и специализирана.

(2)  Общата администрация на Предприятието е организирана в отдел "Административно-правна, финансова и стопанска дейност", а специализираната в отдел "Регистрация, отчет и контрол", отдел „Категоризация", отдел "Международна дейност,
маркетинг и реклама" и отдел „Туристически информационен център (ТИЦ).

(3) Към отделите, при необходимост и по негова преценка, директорът на Предприятието може да създава сектори и звена.

(4) Общата численост на служителите в Предприятието е 30 щатни бройки, съгласно утвърдената от Столичен общински съвет структура, посочена в Приложение 1.

Раздел II
ФУНКЦИИ НА ОБЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 10. (1) Отдел   "Административно-правна,   финансова   и   стопанска дейност" (АПФСД) осъществява дейностите свързани с административно-правното обслужване,  управление на  финансите, счетоводството,  стопанската дейност, деловодството, архива и управлението на човешките ресурси. (2) Отдел АПФСД:

1. организира и осъществява материално-техническото обслужване на Предприятието, ремонта, абонаментното поддържане и текущата поддръжка на материалната база;

2. отговаря за правилната организация на счетоводството и отчетността на Предприятието;

3. съставя проекти за Бюджет за съответната година;

4. осъществява финансово - счетоводно обслужване на административните звена;

5. подпомага директора и ръководителите на отдели за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и за предотвратяване разхищения на стоково-материални ценности;

6. отговаря за стопанисването и управлението на собствеността, предоставена от Столична община;

7. упражнява контрол по опазване на движимото и недвижимо имущество, предоставено от Столична община, като извършва инвентаризация, съгласно закона за счетоводството;

8. планира, осъществява и контролира извършването на текущи и основни ремонти и поправки на дълготрайни материални активи;

9. организира и осъществява цялостното материално-техническо снабдяване на Предприятието с техника, консумативи и инвентар;

10. организира съхранението на счетоводния и общ архив;

11. участва в подбора на служителите и оформя документи за трудовите правоотношения; образува, води и съхранява трудовите досиета на работещите;

12. изготвя длъжностните разписания, поименните щатни разписания, длъжностните характеристики и работните заплати на персонала на Предприятието;

13. осигурява правното и нормативно обслужване на Предприятието;

14. изготвя и съгласува договори, по които Предприятието е страна;

15. води отчетност и осигурява информация за входящата и изходяща кореспонденция;

16. организира и извършва внедряването, поддръжката и обновлението на информационните и комуникационни средства и технологии; бази данни; Единната система за туристическа информация и Софийския туристически регистър;

Чл. 11. Отдел "Регистрация, отчет и контрол":

1. Извършва административното обслужване на лицата, подали заявление за категоризация на туристически обект, подлежащ на категоризиране от кмета на общината съгласно Закона за туризма;

2. Води, поддържа, съхранява и актуализира Софийския регистър на категоризираните туристически обекти на територията на Столична община;

3. Подпомага дейността на ОЕКК;

4. Приема и обработва комплектите от документи от лицата, подали заявления за категоризиране на туристически обекти и ги представя в ОЕКК;

5. Съставя и поддържа Софийския регистър на
категоризираните туристически обекти, регистрирани от
Предприятието и категоризирани от кмета на Столична
община;

6. Събира и обобщава статистическа информация от районните кметства, СДВР и НАП, свързана със Закона за туризма;

7. Приема справки-декларации за реализирани нощувки и внасяне на туристическа такса;

8. Води Електронен регистър на обектите, относно реализираните нощувки и внесената туристическа такса;

9. Извършва контрол на категоризираните от кмета на Столична община туристически обекти;

10. Съдейства на държавните органи при извършване и контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на Столична община;

11. Участва в експертни работни групи за проверки на място на туристически обекти, във връзка съответствието им със заявения вид и категория;

12. Разглежда уведомленията, направени от председателя на Комисията за защита на потребителите, в резултат на контролните му правомощия по Закона за туризма и предлага на кмета на Столична община прекратяване или понижаване на категорията;

13. Подпомага кмета на Столична община и директора на Предприятието в дейностите по организиране и координиране на контрола върху качеството на туристическия продукт;

14. Взаимодейства с туристически сдружения при осъществяване на предварителния контрол върху туристическите дейности.

Чл. 12. Отдел „Категоризация":

1. Изготвя становища, анализира практиката по прилагане на нормативните актове, регламентиращи туристическата дейност;

2. Разработва и предлага за утвърждаване от директора вътрешни правила за работа по категоризиране на туристически обекти;

3. Извършва проверка на място на туристическите обекти, за които е подадено заявление за категоризиране и изготвя констативен протокол с предложение до ОЕКК за определяне или предложение за отказ за определяне на вид и категория;

4. Извършва повторни проверки на туристическите обекти за категоризация и следи за изпълнението на направените забележки по дадени предписания от първичната проверка;

5. Представя ежемесечно отчет за вида и броя на посетените обекти и доклад за промяна във вида и категорията;

6. Съставя и поддържа архив със снимков материал на издадените констативни протоколи, съставени при огледа на обектите при срок на съхранение - 3 години;

Чл. 13. Отдел „Международна дейност, маркетинг и реклама":

1. Организира и извършва маркетингови проучвания, които да служат при разработването и осъществяването на рекламни и комуникационни кампании, с цел презентиране туристическия продукт на град София;

2. Разработва краткосрочни концепции, програми и стратегия за развитие на туризма в град София;

3. Осигурява организирането и административно-техническото обслужване на Консултативния съвет по проблемите на туризма;

4. Подпомага директора във функциите му, свързани с дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на регионално и местно равнище;

5. Взаимодейства със службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България и с българските културни институти и дружества в чужбина;

6. Организира и съдейства за провеждането на международни мероприятия в областта на туризма в град София;

7. Координира участието на Столична община в програми на Европейския съюз, свързани с развитието на туризма, включително в хоризонталните многогодишни програми на Европейската комисия;

8. Организира, координира и ръководи изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз, съобразно функциите на Столична община в областта на туризма, произтичащи от съответния програмен документ или споразумение;

9. Организира участието на Столична община в международни туристически изложения, панаири, прояви и други, свързани с туризма;

10. Организира конкурси за разработването на проекти и разпространението на рекламни материали, представящи град София като атрактивна туристическа дестинация, както и организира и координира работата с рекламни агенции и браншови организации, свързани с туризма;

11. Осъществява протоколна дейност при мероприятия на Предприятието и поддържа контакти с други институции и ведомства;

12. Подготвя и провежда медийните изяви на Предприятието, съгласувано с прес-центъра на Столична община;

13. Подпомага общинската администрация, туристическите сдружения, Консултативния съвет по туризъм на територията на Столична община и туристическите информационни центрове по изпълнение на функциите им, предвидени в Закона за туризма;

14. Разработва и изпълнява годишната програма за реклама на туризма в страната и в чужбина;

15. Разработва информационни материали (бюлетини, медиен мониторинг, информации, съобщения) за дейността на Столична община и на отделни нейни структури;

16. Осъществява протоколната дейност на кмета и заместник-кметовете на Столична община, директора на Предприятието, както и на служителите в администрацията на Столична община и Предприятието, свързани с изяви по въпросите на туризма;

Чл. 14. Отдел „ТИЦ":
1. Поддържа единна система за туристическа информация като
единна електронна база данни;
2. 
Събира, обработва, съхранява и актуализира данни за единна система за туристическа информация;
3. 
Осигурява информационното обслужване на туристите и гостите на град София, други институции и ведомства, по въпросите на туризма и свързаните с него дейности;
4. 
Води, поддържа, съхранява и актуализира Регистър на туристически сдружения и Регистър на туристически информационни центрове и бюра на територията на град София;
5. Събира информация от общинските администрации, от
туристическите информационни центрове и бюра, от
туристическите сдружения, свързана с текущата поддръжка
на Единната система на туристическата информация.

Глава V
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ"

Чл. 15. Вътрешните правила за дейността на Предприятието се разработват от директора му и се утвърждават от кмета на Столична община.

Чл. 16. С Вътрешните правила за дейността на Общинското предприятие се определят:

1. специализацията на вътрешните структури по дейности;

2. подчинеността и взаимовръзките;

3. правата и задълженията на персонала;

4. санкциите при неспазване на правилата и другите нормативни актове;

5. други специфични правила и изисквания, свързани с дейността.

Чл.  17. (1) (изм. с Решение № 28 по Протокол № 56 от 28.01.2010Финансирането на Предприятието се извършва чрез бюджета на Столична община. Всички приходи, реализирани от ОП "Туристическо обслужване" се внасят в приход на Столична община. Всички разходи на ОП "Туристическо обслужване" се реализират по Единния Бюджетен Класификатор на разходите по бюджета на Столична община.

(2) Предприятието изготвя справка за необходимите му бюджетни средства за следващата година, която внася за разглеждане и утвърждаване от Столична община, в срок до 30 юли на текущата година.

(3)    Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрения от СОС бюджет на ОП "Туристическо обслужване" за съответната година.

(4)    Промени в одобрения бюджет са възможни само след разглеждане и утвърждаване от СОС въз основа на мотивирано предложение от ОП "Туристическо обслужване".
Чл. 18. ОП "Туристическо обслужване води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и

чл. 52 - чл.55 от ЗОС.

§ 2. Правилникът е приет от Столичния общински съвет с Решение № 957 по Протокол № 120 от 11.10.2007 год.нагоре