нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

ПРАВИЛНИК
ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНДА ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕИ КОНТРОЛ

(Приет с Решение № 12 по Протокол № 38 от 20.05.2002; изм. и доп. с Решение № 71 по Протокол № 58 от 11.02.2010; изм. с Решение № 614 по Протокол № 76 от 04.11.2010)

Чл. 1 С този правилник се определят условията и реда за изразходване на средствата по Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационеи контрол (ФПРПСК), създаден към Столичния общински съвет съгласно чл. 10, ал.1, т. 1 от ЗПСК.

Чл. 2 (1) Набирането и разходването на средствата по Фонда се извършва въз основа на приходно-разходна сметка, ежегодно утвърждавана от Столичния общински съвет заедно с годишния общински план за работа по приватизация.

(2) Приходите във Фонда се набират от:
1. средствата по чл. 10, ал.1, т.1 от ЗПСК;
2. средствата по чл. 10, ал.4, т.1 от ЗПСК;
3. лихви върху средствата по Фонда;
4. средствата от продажба на нежилищни имоти - частна общинска собственост по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси в размера, определен в т. 1;

(3) Приходно-разходната сметка съдържа разходите за приватизация и следприватизационеи контрол на общинската собственост по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗПСК, и средства за текуща издръжка на СОАП, определени съобразно годишния общински план за работа по приватизация.

(4) Проектът за   приходно-разходната   сметка   се   изготвя   от Столичната общинска агенция за приватизация и се одобрява с решение на Надзорния сьвет заедно с годишния общински план за работа по приватизация.

(5) Средствата на Фонда се изразходват за заплащане на:
1. Правни анализи;
2. Приватизационни оценки, в това число архитектурно заснемане;
3. Консултантски услуги;
4. Експертизи;
5. Разходи по подготовка и осъществяване на продажба на общинска собственост по реда на чл. 1, ал. 2 от ЗПСК;
6. Разходи във връзка с ликвидацията и продажбата на имущества на прекратени общински предприятия;
7. Публикации и реклама;
8. Средства за текуща издръжка на СОАП;
9. Обучение на служители;
10. Други разходи и мероприятия, създаващи условия за изпълнение на плана за работа по приватизация на общинска собственост по чл. 1, ал. 2 от ЗПСК;
11. Средства за допълнително стимулиране на служителите на агенцията, при изпълнение на тримесечните задачи, стоящи пред СОАП;
12. Възнаграждения на посредници и други лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК, одобрени от Столичния общински съвет.

(6) Средствата във Фонда се изразходват от СОАП в рамките на утвърдената приходно-разходна сметка по единната бюджетна класификация за съответната година.

(7) Неизразходваните средства по Фонда в края на отчетната година се ползват през следващата година и се вземат предвид във финансовата обвръзка на приходно-разходната сметка.

(8) След решение на Столичен общински съвет могат да се предоставят за разходване на Столична община за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи със социално и здравно предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти в строителството, до 50 на сто от средствата по чл. 2, ал. 2, т. 1 .

(9) (изм. с Решение № 614 по Протокол № 76 от 04.11.2010)
След решение на Столичен общински съвет могат да се ползват от Столична община като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, както и за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения, до 80 на сто от средствата по чл. 2, ал. 2, т. 1.

Чл. 3 (1) Разходите от средствата по чл. 2, ал. 5, т.т. 1 - 7, 9 и 12 на Фонда се разрешават от Главния изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация по писмено предложение (съгласно Приложение №1) от началник отделите и управленията в агенцията, след съгласуване с главния счетоводител и изпълнителния директор по приватизация/следприватизационен контрол.

(2) Изразходване на средства по чл. 2, ал. 5, т.т. 10 и 11 може да се извършва след предварително одобрение от Надзорния съвет. Заявките за одобрените суми се попълват от главния счетоводител.

(3) Средствата по чл.2, ал.5, т.8 се изразходват с разрешение на Главния изпълнителен директор, след съгласуване с главния счетоводител въз основа на утвърдените лимити по отделните видове разходи от Надзорния съвет на СОАП, съгласно чл. 8, ал. 5 от Правилника за дейността на СОАП.

(4) Всяко тримесечие Главният изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация внася в Надзорния съвет на агенцията отчет за изразходваните по Фонда средства. След одобряване на отчета, Надзорният съвет на СОАП го внася за сведение в Столичния общински съвет заедно с тримесечните отчети за дейността на агенцията.

(5) Годишният отчет за изразходваните средства от Фонда се внася от Надзорния съвет заедно с отчета на годишния план за работа по приватизация за утвърждаване в Столичния общински съвет.

Чл. 4. Оперативната работа по обслужването на Фонда се осъществява от експерт към отдел "Счетоводство" на СОАП.

Преходни и заключителни разпоредби

§1. Този правилник е приет с Решение № 12 по Протокол № 38 от 20.05.2002 г. на Столичен общински съвет и е изменен с решение № 71 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичен общински съвет и Решение № 614 по Протокол № 76 от 04.11.2010 на Столичен общински съвет.

§2. С влизането в сила на настоящия правилник се отменя Правилникът за реда и начина за изразходване на средствата по Фонда за покриване на разходите за приватизиране на общинските предприятия (приет с Решение № 5 по Протокол № 56 от 16.11.1994 г. на Столичен общински съвет и изменен с Решение № 8 по Протокол №10 от 16.05.1996 г. на СОС).

§3. С влизането в сила на настоящия правилник всички активи на Фонда за покриване на разходите за приватизиране на общинските предприятия преминават във Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационеи контрол.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                                                                 (Андрей Иванов)нагоре