нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

Правила за дейността на Консултативния съвет за контрол върху изпълнението на бюджета Столична община

(Приет с Решение № 61 по Протокол № 58 от 11.02.2010)

 

Дейност

Чл. 1 Консултативният съвет следи за изпълнението на бюджета на Столична община по всички приходни и разходни пера.

Чл. 2 Консултативният съвет може да дава препоръки до кмета на Столична община за подобряване на изпълнението на бюджета.

Чл. З За изпълнението на своите задачи, Консултативния съвет приема програма за дейността си, в която определя времеви график за своята работа.

Чл. 4 Консултативният съвет изисква и получава информация по текущото изпълнение на бюджета от кмета на Столична община или упълномощено от него лице на месечна база,

Чл. 5 Консултативният съвет предоставя задължителни становища на всеки три месеца за изпълнение на бюджета на СО пред Постоянна комисия по финанси и бюджет и кмета на СО,

Организация на дейността

Чл. 6 Консултативният съвет осъществява дейността си за срок от 12 месеца. СОС може да продължи дейността на съвета за следващ период.

Чл. 7 Консултативният съвет провежда редовни заседания веднъж месечно.

Чл. 8 Консултативният съвет включва общински съветници от всички политически групи в СОС. Поименният състав и председателят на съвета се определят от СОС.

Чл. 9 За председател на Консултативния съвет се избира общински съветник от политическа сила, която не е излъчила председателя на комисията по бюджет и финанси.

Чл. 10 Консултативния съвет се подпомага от технически секретар.

Чл. 11 Консултативния съвет може да привлича външни лица като експерти.

Чл. 12 Заседанията на Консултативния съвет се свикват и ръководят от нейния председател.

Чл. 13 За заседанията на Консултативния съвет се води протокол.

Чл. 14 Председателят на Консултативния съвет обявява на членовете му дневния ред на заседанието на съвета най-малко 3 дни преди провеждането му.

Чл. 15 Решенията на Консултативния съвет се приемат с гласовете на повече от половината присъстващи на заседанието членове, което се удостоверява с подписите на членовете в съответния протокол.

Чл. 16 Консултативния съвет за контрол върху бюджета се представлява от своя Председател, а при отсъствието му - от определен от него заместник.

Финансово обезпечаване

Чл. 17 СОС одобрява бюджет за дейността на Консултативния съвет.

Отчетност

Чл. 18 За своята работа Консултативния съвет изготвя тримесечни становища за изпълнение на бюджета на СО, които се внасят в Постоянна комисия по финанси и бюджет и на вниманието на кмета на СО.

Чл. 20 Консултативния съвет може да внася междинни отчети извън посочените, когато прецени, че важни обстоятелства и теми налагат това.

Чл. 21  Годишният отчет на Консултативния съвет съдържа и финансов отчет за направените от него разходи.

 

           Председател на Столичния общински съвет
                                                                 (Андрей Иванов)нагоре