нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

Вътрешни правила за работата на постоянната Комисия за граждански права, молби и жалби към Столичния общински съвет

Чл. 1. Тези правила определят организацията и функционирането на постоянната Комисия за граждански права, молби и жалби към Столичния общински съвет наричана по-нататък „комисията".

Чл. 2. Комисията осъществява своята дейност в съответствие със ЗМСМА, Правилника за организацията и дейността на СОС и вътрешните си правила.

Чл. 3. Комисията се състои от седем общински съветници. Ръководи се от председател и двама заместник-председатели. Представлява се от председател, а в негово отсъствие - от заместник-председател на комисията.

Чл. 4. (1) Заседанията на комисията са открити, редовни и извънредни.

(2) Председателя на Комисията може да допусне аудио и/или ТВ запис на заседанието или на части от него само след получено съгласие от присъстващите.

Чл. 5. (1) Заседанията на комисията се свикват и провеждат по реда на чл. 48-56 от Правилника за организацията и дейността на СОС.

Чл. 6. (1) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

Чл. 7. Дейността на комисията се подпомага от щатни и нещатни експертни сътрудници.

Чл. 8. (1) Всички лица, държавни и местни органи оказват съдействие на комисията в хода на извършваните от нея проверки, като са длъжни да предоставят исканите сведения и документи и да дадат необходимите обяснения,съгласно чл. 33, ал.2 от ЗМСМА в определения от комисията срок.

Чл. 9. (1) След регистриране на жалба, сигнал или искане комисията започва проверка, в която събира доказателствата, необходими за пълното и всестранно изясняване на фактите и обстоятелствата.

(2) Комисията уведомява с писмо жалбоподателя, за предприетите действия. Комисията може да поиска допълнителна информация и документи от проверяваното лице.

(3) При извършване на проверка по жалби, сигнали и предложения, комисията може да изисква    документи и друга информация, свързана с проверката от държавни и местни органи.

Чл. 16. (1) Събраните от комисията документи и получената информация се използват само за целите на проверката.

(3) Членовете на комисията, както и присъстващите на заседанията й, са длъжни да:
2. не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с извършваните проверки;
3. опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.

(3) Проверката приключва, след като се изясни случаят и се обсъдят всички доказателства.

(4) Ако в хода на проверката бъдат установени данни за извършено престъпление, комисията информира СОС и изпраща незабавно материалите на прокуратурата, като проверката не се прекратява.

Чл. 20. В рамките на своята компетентност, комисията провежда обсъждания и изслушвания.

Чл. 23. Членовете на комисията имат достъп до цялата документация, която се съхранява в комисията.

Всички съобщения и уведомления във връзка с работата на Комисията се връчват писмено, на съответните органи и лица, по надлежен ред. При неотложна необходимост, уведомлението може да се извърши по факс или по електронен път.

Настоящите правила са приети от постоянно действащата Комисия, съгласно на заседание, проведено на 29.02.2008.нагоре