нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

 

ПРАВИЛНИК за управление на Околната среда в Столична община

(Приет с Решение № 6 по Протокол № 81 от 13.01.2011 на СОС)

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С правилника се урежда редът за управление на околната среда в централната администрация на Столична община и за работата на Съвет за управление на околна среда в Столична община (СУОССО).

Чл. 2. (1) Общото управление на околна среда в Столична община се осъществява от кмета на общината.

(2) Оперативното управление на околна среда в Столична община се осъществява от Заместник Кмет направление "Зелена система, екология и земеползване" на Столична община - Представител на ръководството по управление на околната среда.

(3) Дейността по управление на околната среда се подпомага от Съвета за управление на околната среда в Столична община.

(4)Околната среда в Столична община се управлява:
1. 
в съответствие с изискванията на актуални световни стандарти за управление на околната среда (параграф 2);
2.
с приложение на съвременни информационни технологии (за наблюдение и управление на състоянията и процесите; при своевременност, обективност/неманипулируемост на данните за управление);
3.
чрез организационно, структурно и нормативно обособяване и осигуряване;
4.при интегриране в общото управление на общината

(5) В Столична община се изгражда Интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО), състояща се от ядро и общински Автоматизирана информационна система (АИС), функциониращи във висока степен на интеграция. Изграждането на всяка от компонентите на ИИССО се съобразява с изискванията за управление на качеството и околна среда.

(6) От отдел "Околна среда" на Столична община се избира член на СУОССО, който отговаря за организиране и контрол по управление на околната среда.

Чл. 3. Органите на Столична община са длъжни своевременно да предоставят необходимите данни за управление на околната среда в Столична община и да изпълняват предписанията на Представителя на ръководството по управление на околна среда

Чл. 4. (1) Контролът по управление на околна среда в Столична община се осъществява от кмета на общината и от Столичен общински съвет.

Глава втора
СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ, ФУНКЦИИ И ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНА СРЕДА НА СТОЛИЧНА
ОБЩИНА

Раздел I
Състав и структура на СУОССО

Чл. 5. (1) Съветът за управление на околна среда в Столична община се ръководи от председател. Председател на СУОССО е Заместник Кмет направление "Зелена система, екология и земеползване" на Столична община.

(2)   Съветът за управление на околната среда в Столична община има заместник-председател, който се определя от кмета на общината по предложение на председателя на СУОССО.

(3)   В състава на СУОССО се включва служител на отдел „Околна среда" в Столична община и ръководителят на структурната единица по чл.2, ал.6.

(4)   Членовете на СУОССО (освен тези по ал.1 и ал.З) се определят със заповед на кмета на Столична община, като в състава се включва представител на Столичния общински съвет.

Чл. 6. Председателят на СУОССО може да привлича външни експерти за подпомагане на дейността на съвета.

Раздел II
Организация на дейност на СУОССО

Чл. 7. (1) Съветът за управление на околна среда в Столична община се свиква на заседания от председателя на съвета.

(2) Заседание може да бъде свикано и въз основа на мотивирано предложение на член на съвета.

(3) Заседанията се провеждат във време и на място, определени от председателя на съвета.

(4) Заседание се провежда, ако присъстват повече от половината от членовете на съвета.

(5) Заседанията се ръководят от председателя или от заместник председателя.

(6)  Заседания се провеждат не по-рядко от веднъж на три месеца.

Чл. 8. (1) Решенията на СУОССО се вземат с обикновено мнозинство.

(2) Решенията се приемат с явно гласуване при присъствено заседание на съвета или при неприсъствено заседание, чрез подписване на писмено предложение от членовете на съвета.

Чл. 9. (1) За разгледаните на заседание на съвета въпроси и за приетите решения се изготвя протокол.

(2)   Протоколът се изготвя в два екземпляра, които се подписват от председателя или от председателстващия съответното заседание.

(3)   Първият екземпляр от протокола се представя на кмета на Столична община, а втория се съхранява в дело на СУОССО.

Чл. 10. (1) Дейността на СУОССО се реализира по годишни планове, приети на заседания на съвета и утвърдени от кмета на Столична община.

(2)   Дейността на СУОССО се реализира в изпълнение на задачи, поставени от кмета или от Заместник кмет направление "Зелена система, екология и земеползване" на Столична община или приети с решения на съвета.

(3)   Екземпляри от плановете и всички документи, регламентиращи задачи на СУОССО се съхраняват в дело на СУОССО.

Чл. 11. Делото на СУОССО, в което се съхраняват материали по чл.9, ал.З, чл.10, ал.З и други материали се съхранява в деловодството (архива) на Столична община, под обособен деловоден индекс.

Раздел III
Функции на СУОССО

Чл. 12. (1) Съветът за управление на околна среда в Столична община осигурява поддържането и развитието на Единна система за управление на околната среда (ЕСУОС), като част от Интегрираната система за управление на качеството и околната среда (ИСУКОС).

(2) Съветът за управление на околната среда в Столична община осъществява дейността си по Наръчник по околна среда и процедури, утвърдена от кмета на Столична община.

Чл. 13. (1) Съветът за управление на околна среда в Столична община осъществява дейността си като:
1. 
разработва и формира политиката и целите на СО по околна среда;
2.
разработва, обсъжда и предлага основните документи за управление на околната среда за утвърждаване от кмета на СО;
3.
разработва, обсъжда и предлага за утвърждаване от кмета на СО система от показатели за измерване и оценка на състоянието на околната среда;
4.
осигурява оперативна координация и контрол, провежда мероприятия за функционирането, поддържането и развитието на ЕСУОС;
5.
разглежда предложения за изменение и допълнение на наръчника и процедурите на ЕСУОС, както и на други документи свързани с управлението на околната среда, като при необходимост внася предложения за коригирането им;
6. обсъжда резултати от проведени Прегледи от ръководството на, свързани с:
а) подобряване ефективността на ЕСУОС;
б)ефективността на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
в) необходимост от промени в политиката, общите и конкретни цели по управление на околната среда, оперативния контрол, други елементи на ЕСУОС;
г)определяне на потребностите от ресурси.

7. разглежда резултати от проведени вътрешни одити и набелязва коригиращи и/или превантивни действия, както и други действия за подобрения;

8.разглежда резултати от проведени контролни и ресертификационни одити по околна среда и разработва коригиращи и/или превантивни действия, както и други действия за подобрения;

9.анализира ефективността от изпълнението на коригиращите и превантивни действия и подобрения;

10. обсъжда и дава становища по проекти на програми и планове, свързани с осигуряване на ЕСУОС;

11.периодично обсъжда изпълнението на процедурите по ЕСУОС, както и на задачи, свързани с решаването на текущо възникнали проблеми;

12.обсъжда състоянието на дейностите по опазване на околната среда на СО и дава предложения за нейното подобряване;

13.предлага на кмета на СО мероприятия за отстраняване на опасности или за временно ограничаване и минимизиране на риска, свързан с труда на служителите на СО по отношение на околната среда;

14.извършва проверки и участва в извършването на вътрешни одити по околна среда;

15.обсъжда и предлага на кмета на СО за утвърждаване програми за обучение, квалификация и информиране на служителите, във връзка с функционирането на ЕСУОС.

(2) Съветът за управление на околна среда в Столична община по своя преценка може да представя становища и по други въпроси освен определените в ал. 1.

Раздел VI
Осигуряване дейността на СУОССО

Чл. 14. (1) Заместник кмет направление "Зелена система, екология и земеползване" на Столична община осигурява изпълнението на функциите на СУОССО.

(2) Функции по настоящия правилник на Заместник кмет направление "Зелена система, екология и земеползване" на Столична община могат да се изпълняват от друг служител на общината, определен с изрично негово възлагане.

Чл. 15. (1) Дейността на СУОССО (вкл. ползването на външни експерти по чл.6) се осигурява финансово от бюджета на Столична община.

(2)   Размерът на разходваните средства за осигуряване дейността на СУОССО, за провеждане на мероприятия и дейности по осигуряване управление на околна среда в Столична община и за вътрешна и външна експертна дейност, се определя от кмета на СО.

(3)   Финансовите средства по чл.2 се управляват от зам.кмет по финанси и бюджет, директор на дирекция „Финанси" и главен счетоводител.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на правилника:
1. „Столична община" обхваща структурите на централната столичната администрация;
2. "СОС" - Столичен общински съвет;
3. "СУОССО" Съвет за управление на околната среда в Столична община;
4. "ИИССО" - Интегрирана информационна система на Столична община;
5. "АИС" - Автоматизирана информационна система;
6. „Системи, функциониращи във висока степен на интеграция" съществува при единно информационно осигуряване (зависимо от правата за достъп) и единно представяне на данните. Потребителят не осъществява достъп до отделни компоненти, с цел осигуряване на една заявка, не му е необходимо да познава източниците за получаване на единен изход, а изходните данни са с унифицирано съдържание;
7. "ЕСУ ОС" - Единна система за управление на околната среда;
8. "ИСУКОС" - Интегрираната система за управление на качеството и околната среда.
9. Процедурите по управление на околната среда включват: Управление на документи, Управление на записи, Управление на несъответствия. Вътрешен одит. Коригиращи действия, Превантивни действия.

§ 2. За "Актуален световен стандарт за управление на околната среда" към датата на приемане на правилника се приема -180 14001:2004.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. В срок до 1 месец от влизане в сила на правилника, кметът на Столична община определя членове на СУОССО, със своя заповед.

§ 4. В срок до 2 месеца от влизане в сила на правилника всички структури на централната столична администрация се запознават с изискванията на правилника.

§ 5. Средствата за функциониране и развитие на ЕСУОС и дейност на СУОССО се осигуряват целево от бюджета на Столичната община, ежегодно.

§ 6. Правилникът се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Председател на Столичния общински съвет:
                                                                 (Андрей Иванов)нагоре