нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

чл. 21 ЗМСМА

 (Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 45/28.11.2002 г.)
 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.  СТАТУТ
 Чл. 1.  Настоящият правилник урежда организацията и правилата за работа на Съвета за безопасно движение на децата в София (СБДДС) към Столичната община
 Чл. 2.  (1) СБДДС е бюджетно мероприятие на Столична община, с нестопанска цел.
 (2) Освен приходи от бюджета, СБДДС може да акумулира средства от дарения и спонсорство от физически и юридически лица.
 II.  ЦЕЛИ И ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ
 Чл. 3.  Съветът за безопасно движение на децата в София:
 (1) осъществява държавната политика за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение;
 (2) координира усилията на държавните и общински органи, както и на обществените организации за създаване трайни навици и познания на децата от Столицата относно правилата на уличното движение, с оглед опазване на живота и здравето им.
 Чл. 4.  Целите на СБДДС, посочени в предходната разпоредба, се реализират чрез следните форми на дейност:
 (1) организиране и провеждане на школи, курсове и други извънкласни форми на обучение за изучаване на правилата на уличното движение, детски празници, посветени на безопасността на движението, детски утра, викторини, конкурси, състезания с велосипеди, приложно колоездене, видео-филми за пътно-транспортни произшествия с участието на деца, в уличното движение и други, насочени към изучаване правилата на уличното движение;
 (2) организиране на забавни игри по безопасността на движението, като осигурява участието на певци, актьори, балет и други художествени изпълнения, изложби на детски рисунки;
 (3) издаване на подходящи печатни помагала и пособия, организиране на изложби с детски рисунки, изработване на рекламни табла и витрини с нагледни материали, отразяващи пътно-транспортната обстановка, изготвяне на диплянки, листовки, брошури, ваденки, лепенки, фланелки, шапки и други нагледни материали;
 (4) провеждане на семинари, курсове за обучение и квалификация на специалисти и преподаватели, ангажирани във формите за обучение на децата;
 (5) поддържане на връзки и организиране на съвместни мероприятия с организации, осъществяващи подобна дейност в страната и чужбина.
 III.  ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
 Чл. 5.  (1) СБДДС е мероприятие на издръжка от бюджета на Столична община.
 (2) Средствата за дейността на СБДДС се осигуряват от бюджета на Столична община, въз основа на утвърдена от Столичния общински съвет план- сметка.
 (3) Средствата за дейността на СБДДС могат да постъпват и от целеви дарения и спонсорства на мероприятия, предоставени от физически или юридически лица, включително от обществени и държавни организации и фирми.
 6.  Столичната община може да предоставя за осъществяване на дейностите на СБДДС определени обекти и терени за временно ползване.
 Чл. 7.  (1) Изразходването на средствата за дейностите на СБДДС се извършва от кмета на Столична община.
 (2) Финансовото обслужване на бюджетното мероприятие е под постоянното ръководство и контрол на главния счетоводител на Столична община
 IV.  СЕДАЛИЩЕ
 Чл. 8.  СБДДС е със седалище гр. София, пл. "Славейков" № 4.
 V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
 Чл. 9.  Органи на управление на СБДДС са:
 1.  Столичният общински съвет;
 2.  Кметът на Столичната община;
 3.  Председателят на СБДДС.
 Чл. 10.  Столичният общински съвет:
 1.  приема, изменя и допълва настоящия правилник за работа на СБДДС;
 2.  приема бюджета и годишната план-сметка на СБДДС;
 3.  приема отчетите за работата и състоянието на СБДДС.
 Чл. 11.  Кметът на столичната община:
 1.  Определя Председателя и секретаря на СБДДС;
 2.  Приема отчета на Председателя на СБДДС;
 3.  Сключва трудов договор със секретаря на СБДДС;
 4.  Назначава координатор на СБДДС;
 Чл. 12.  (1) Председателят на СБДДС:
 1.  Ръководи оперативната дейност на Съвета;
 2.  Разходва средствата за дейността на Съвета съобразно утвърдения бюджет и план-сметка и се отчита пред кмета на СО;
 3.  Внася за обсъждане проблеми и задачи, свързани с целите на Съвета;
 (2) Председателят на СБДДС се определя от кмета на СО, който е заместник-кмет на Столичната община.
 Чл. 13.  (1) В Съвета за безопасно движение на децата в София се включват представители на:
 Министерство на образованието и науката;
 Министерство на транспорта;
 КАТ "Пътна полиция";
 БНТ и други медии;
 Столичен инспекторат по образованието;
 Комисия по транспорта към СОС;
 Столична компания за градски транспорт;
 СБА;
 Националния дворец на децата;
 Съюза за преподавателите по авто-мото подготовка;
 Съюза на вносителите на автомобили.
 (2) В състава на КС могат да участват и представители на други общински и централни органи, ведомства и институции, нестопански организации, дарители и отделни граждани, свързани с дейността на Съвета.
 (3) Съставът на Съвета се утвърждава от кмета на Столична община.
 (4) Съвета приема правила за работата си.
 (5) Членовете на Съвета не получават трудово възнаграждение.
 (6) Съветът заседава поне веднъж на всяко тримесечие.
 (7) Правилата за свикване и работа на Съвета се определят във вътрешните правила съгласно ал. 6.  За заседанията си Съветът съставя протоколи.
 Чл. 14.  Функции и правомощия на Съвета:
 а) разработва програма за дейност на СБДДС съобразно формулираните цели и форми на дейност, установени с настоящия правилник и утвърдения бюджет;
 б) координира усилията на общински, държавни органи и нестопански организации за реализиране на държавната политика за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение;
 в) проучва причините за възникване на пътно-транспортни произшествия и разработва конкретни мерки за повишаване на културата в движението и повишаване на познанията по безопасност на движението, както на отделните участници в движението, така и на целевата група - децата.  За целта възлага анализи на съществуващата пътна обстановка и причините, водещи до пътно- транспортни произшествия с участието на деца и взема решения за провеждане на мероприятия, съобразно формулираните в настоящия правилник форми на дейност;
 г) осъществява сътрудничество с други национални и международни организации, осъществяващи подобни дейности;
 д) определя задачите за осъществяване на програмите и целите на съвета:
 Чл. 15.  (1) Дейността на Съвета се подпомага от секретар.
 (2) Секретарят се избира от съвета и се назначава от кмета на СО.
 (3) Секретарят разработва проекти за годишните програми и отчети на СБДДС, предлага дневния ред за заседанията му и мерки за изпълнение на задачите и целите му.
 Чл. 16.  (1) Оперативната дейност на СБДДС се осъществява от координатор.
 (2) Координаторът се назначава от кмета на Столичната община.
 (3) Координаторът:
 1.  Обслужва административно работата на Съвета.
 2.  Съдейства при организирането и провеждането на отделните дейности.
 3.  Организира практическото изпълнение на решенията на СБДДС.
 VI.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 Чл. 17.  (1) Правилникът за устройство и дейността на СБДДС е утвърден на заседание на Столичния общински съвет, проведено на .....................
 (2) Правилникът за устройство и дейността на БДДДС може да бъде изменян или допълван с решение на СОС.
 (3) Правилникът влиза в сила от датата на неговото утвърждаване от Столичния общински съвет.
                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) (Ант. Николов)нагоре