нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

Правилник за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП)

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
чл. 3, чл. 23, ал. 1 чл. 24, чл. 25, ал. 2 ЗПСК

(Приет с Решение № 11 по Протокол № 38 от 20.05.2002; доп. с Решение № 55 по Протокол № 39 от 17.06.2002; изм. с Решение № 170 по Протокол № 74 от 23.03.2006; изм. с Решение № 363 по Протокол № 79 от 25.05.2006; изм. и доп. с Решение № 895 по Протокол № 93 от 23.11.2006 - във връзка с изменение на ЗПСК, обн. ДВ, бр. 72 от 01.09.2006; изм. с Решение № 43 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. и доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008; изм. и доп. с Решение № 177 по Протокол № 63 от 15.04.2010 - във връзка с изменение на ЗПСК, обн. ДВ, бр. 18 от 05.03.2010)

Чл. 1. (1) Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП) е създадена с Решение № 2 по Протокол № 14/29.07.1992 г. на Столичния общински съвет на основание чл. 21, ал. 1., т. 8 от ЗМСМА.
Чл. 2. (1) СОАП е специализиран орган на СОС за организация, осъществяване и следприватизационен контрол на процеса по преструктуриране и приватизация на общинските предприятия и обекти в съответствие със:
 - Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК);
 - Решенията на СОС;
 - Всички нормативни актове, третиращи процеса на преструктуриране, приватизация и следприватизационен контрол на общинските предприятия и обекти.
(2) (нова - с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
СОАП след изрично упълномощаване с решение от Столичен общински съвет:
- организира и провежда търгове и конкурси за продажба на нежилищни  имоти - частна общинска собственост  по  изричен ред, предвиден в Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и при спазване изискванията на ЗОС;
- организира и провежда търгове и конкурси за продажба на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества - собственост на общината по изричен ред, предвиден в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества на Столичен общински съвет и при спазване изискванията на ТЗ.
Чл. З. (доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
Размерът на издръжката на СОАП и начинът за осигуряване на необходимите средства се определя в годишния общински план за работа по приватизация (ГОПРП) и се гласува едновременно с годишния бюджет на общината.
Размерът на издръжката може да включва: приходи от приватизация по чл. 10, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 от ЗПСК, бюджетни средства и приходи, получени от продажбата на недвижими имоти по реда на чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник.
Чл. 4. (1) Преструктурирането и приватизацията на общинските предприятия и обекти се извършва въз основа на годишния общински план за работа по приватизация (ГОПРП), който се изготвя от СОАП и се приема от СОС.
 (2) ГОПРП съдържа:
 1.  Приоритетите в дейността на СОС по приватизация за годината, в това число списъка по чл. З, ал. 2, изр. първо от ЗПСК, както и списък на обектите по реда на чл. З, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, които ще се приватизират през годината.
 2.  Прогноза за приходите и разходите по приватизация, включително приходно-разходните сметки за финансовото обезпечаване на ГОПРП и общинския Фонд за покриване на разходите по приватизация и следприватизационен контрол.
 (3) ГОПРП се оповестява публично със съдържанието по предходната алинея.
 (4) ГОПРП не е условие за вземане на решения и за действителността на сключените сделки.
Чл. 5. (1) (доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008) Столичната общинска агенция за приватизация организира, осъществява и контролира практическото изпълнение на утвърдения от СОС годишен общински план за работа по приватизация и осъществява следприватизационен контрол по сключените сделки, както и организира, осъществява и контролира практическото изпълнение на
възложените с изрично решение на СОС продажби на недвижими имоти, съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник.
(2) За тази цел СОАП:
1. Работи във взаимодействие с всички структури на общинската администрация.
2. В дейността си използва указанията на Агенцията по приватизация и Агенцията по следприватизационен контрол по прилагането и тълкуването на нормативната уредба по приватизация и следприватизационен контрол.
3. Подготвя, внася за утвърждаване от СОС и организира публичното оповестяване и обнародване на документите по чл. 4, ал. 2 от настоящия правилник.
4. Подготвя и внася за утвърждаване списъка по чл. З, ал. З, т. 2 от ЗПСК.
5. Събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност и извършва маркетинг.
6. Внася в Столичен общински съвет предложение за избор на метод за приватизация на общинското участие по смисъла на чл. З, ал. 2, изр. първо от ЗПСК.
7. Внася в Столичен общински съвет предложение за откриване на процедура за приватизация и предложение за избор на метод за приватизация на търговските дружества с общинско участие, включени в списъка по чл. З, ал. 2, изречение второ от ЗПСК, обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала и обекти по чл. 1, ал. 2, т. З от ЗПСК.
8. (нова - с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
В
нася в Столичен общински съвет предложение за избор на метод за продажба на обектите по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник.
9. (доп с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
След вземане на решение от СОС по т. 6, т. 7 и т. 8 от настоящия правилник организира и провежда търговете и конкурсите.
Извършва всички по-нататъшни действия, свързани с цялостното приложение на ЗПСК и съответните законови и подзаконови нормативни актове. Възлага и приема правните анализи на обектите, подлежащи на приватизация и продажба по реда на чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник. Възлага и приема приватизационните оценки и оценките на обектите по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник, както и изготвянето на информационни меморандуми и сключва приватизационните сделки. Осъществява следприватизационен контрол по сключените приватизационни сделки и контрола по изпълнението на сделките с обектите по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник.
10. Създава и поддържа публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол, включително по Интернет.  Създава условия за запознаване с информацията в регистъра.
11. Разглежда и съгласува проектите за преструктуриране на общински предприятия, внесени от общинската администрация в СОС.
12. Организира обучение на специалисти и осъществява консултантска дейност по въпросите на общинската приватизация.
13. Разяснява целите на общинската приватизация, извършва широка дейност за информиране на обществеността за действията и намеренията на агенцията, осигурява прозрачност на общинския процес на приватизация и следприватизационен контрол.
14. Осъществява международно сътрудничество с оглед осигуряване на чуждестранни инвестиции, финансиране и осигуряване на техническа помощ.
15. Работи във взаимодействие с лицата по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК.
16. Осъществява дейността  по джиросване на временните удостоверения за определения от СОС брой акции по приватизационните сделки, както и за удовлетворяване на уважените реституционни претенции от приватизираните общински дружества.
17. Извършва проверки относно изпълнението на поетите с приватизационни договори задължения в приватизираните обекти.
18. Осъществява действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки в случаите на неизпълнение, както и действия по развалянето на приватизационните договори в съответствие с нормативната уредба.
19. (доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
Контролира плащанията по приватизационните договори и съвместно със Столична община плащанията по договорите за продажба на обекти по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник в случаите на разсрочено плащане на покупната цена.
20. Изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори.
21. Дава съгласие и одобрение от името на продавача в случаите, когато е предвидено в приватизационните договори.
22. Разработва инструкции, процедурни правила и други документи по всички предходни точки в съответствие с нормативната уредба и решенията на СОС.
23. (нова с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
В предвидените от ЗПСК случаи съставя актове за констатирани административни нарушения, съгласно Глава 9 от ЗПСК и ги изпраща на съответните компетентни органи за продължаване на административно-наказателното производство.
Чл. 6. Столичната общинска агенция за приватизация се ръководи от Надзорен съвет и Изпълнителен съвет.  Изпълнителният съвет се състои от Главен изпълнителен директор, Изпълнителен директор по приватизация и Изпълнителен директор по следприватизационен контрол.
Чл. 7. (1) (изм. с Решение № 170 по Протокол № 74 от 23.03.2006; изм. с Решение № 43 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
Надзорният съвет се избира за времето на мандата на Столичния общински съвет и се състои от 13 члена. Решението на Общинския съвет се взема с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците. При прекратяване мандата на Столичния общински съвет избраният Надзорен съвет продължава работата си до избор на нов Надзорен съвет.
(2) (изм. с Решение № 170 по Протокол № 74 от 23.03.2006; изм. с Решение № 43 по Протокол № 5 от 17.01.2008) Девет 
от   членовете на Надзорния съвет са общински съветници, а четирима се предлагат от кмета на Столичната община.
(3) Членовете на Надзорния съвет се избират и освобождават от СОС с явно гласуване.
(4) За членовете на Надзорния съвет се прилага чл. 14, ал.2 и чл. 21, ал. 2 от ЗПСК.
(5) (изм. с Решение № 170 по Протокол № 74 от 23.03.2006; изм. с Решение № 363 по Протокол № 79 от 25.05.2006; изм. с Решение № 43 по Протокол № 5 от 17.01.2008
В двуседмичен срок от избирането си членовете на Надзорния съвет избират помежду си председател и заместник-председател. Редовните заседания на Надзорния съвет се провеждат най-малко един път седмично. Извънредни заседания на Надзорния съвет могат да се свикват от председателя на Надзорния съвет, Изпълнителния съвет или най-малко от трима от членовете на Надзорния съвет. При отсъствие на председателя на Надзорния съвет неговите функции се поемат от един от заместниците му, а ако и те отсъстват от най-възрастния присъстващ на заседанието член на съвета.
(6) Заседанията на Надзорния съвет са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете му.
(7) Главният изпълнителен директор, Изпълнителният директор по приватизация и Изпълнителният директор по следприватизационен контрол присъстват на заседанията на Надзорния съвет с право на съвещателен глас. За въпросите, по които следва да докладват пред Надзорния съвет, те трябва да бъдат уведомени най-малко 3 работни дни предварително.
(8) (нова с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
На заседанията на Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация се допуска присъствието на външни лица само след покана от НС на СОАП или при направено искане, след изрично решение на Надзорния съвет за всеки конкретен случай.
(9) За всяко заседание на Надзорния съвет се води протокол, който се подписва от присъстващите членове най-късно до следващото заседание. Протоколите се водят и се съхраняват от експерта на Надзорния съвет, който предава препис-извлечение от взетите решения в тридневен срок в деловодството на СОАП за съхранение.
(10) (изм. с Решение № 363 по Протокол № 79 от 25.05.2006) По въпросите от своята компетентност Надзорния съвет се произнася с решение. Надзорният съвет приема решенията, ако за тях са гласували повече от половината от неговите членове. Решенията на Надзорния съвет се съобщават писмено на заинтересованите лица.
(11) Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет представляват процент от средната работна заплата на служителите в Столична общинска агенция за приватизация, който се определя от Столичен общински съвет с приемането на годишния общински план за работа по приватизация.
(12) Членовете на Надзорния съвет не могат да заемат платени длъжности в агенцията.
(13) Членовете на НС на СОАП, които са общински съветници не могат да бъдат народни представители, министри или областни управители, заместник-министри и заместник-областни управители, кметове и заместник-кметове, кметски наместници;  не  могат да заемат щатна длъжност в администрацията на Столична община; както и нямат право да участват в ръководствата на общински фирми (директор или управител, заместник-директор или заместник-управител).
Чл. 8. Надзорният съвет на СОАП:
(1) Внася в СОС предложения за избиране и освобождаване на Главния изпълнителен директор.  Изпълнителния директор по приватизация и Изпълнителния директор по следприватизационен контрол.
(2) Въз основа на решението на Столичния общински съвет за избор на Главен изпълнителен директор, Изпълнителен директор по приватизация и Изпълнителен директор по следприватизационен контрол, Председателят на Надзорния съвет сключва трудови договори с тях.
(3) Определя възнаграждението на Главния изпълнителен директор. Изпълнителния директор по приватизация и Изпълнителния директор по следприватизационен контрол.
(4) Приема устройствения правилник, структурата и щатното разписание на СОАП, правила за работната заплата и допълнителното материално стимулиране на служителите на СОАП.
(5) (доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
В съответствие с утвърдената от Столичен общински съвет приходно-разходна сметка към годишния общински план за работа по приватизация определя лимитите за отделните разходи по издръжката на СОАП в рамките на приетото разпределение на приходите от приватизацията на общински предприятия по чл. 10, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 от ЗПСК,
получените бюджетни средства и приходите получавани от сключените сделки по реда на чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник.
(6) Утвърждава общите правила и критерии за назначаването на служителите в СОАП.
(7) Приема тримесечните отчети за дейността по приватизация и следприватизационен контрол и ги внася в СОС за сведение.
(8) Приема годишния общински план за работа по приватизация със съдържанието по чл. 4, ал. 2 от настоящия правилник и го внася за утвърждаване в СОС.
(9) Приема отчета на СОАП за изпълнението на годишния общински план за работа по приватизация и за дейността по следприватизационен контрол и ги внася за утвърждаване от СОС.
(10) (доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
Внася в СОС предложение за избор на метод за приватизация на общинското участие по смисъла на чл. З, ал. 2, изр. първо от ЗПСК,
както и предложение за избор на метод за продажбата на недвижимите имоти съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник.
(11) Внася в СОС предложения за откриване на процедура за приватизация по реда на чл. З, ал. З, т. 2 от ЗПСК и предложения за избор на метод за приватизация.
(12) След решенията на Столичен общински съвет за откриване на процедура за приватизация и решение за метода за приватизация и на основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Надзорният съвет на СОАП взема решение в съответствие с подзаконовите нормативни актове по прилагане на ЗПСК, за:
 1. Насрочване, организация и провеждане на търгове и конкурси.
 2. Утвърждаване на приватизационните оценки.
 3. Обявяване и определяне на участника спечелил търга или конкурса.
 4. Одобряване на договорите за продажба, сключени по реда на ЗПСК.
5. (нова с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
В
зема решение по т. 1 до т. 3 за извършване на продажбата на недвижими имоти – общинска собственост по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник. Одобрява договорите за продажба по този ред и след изтичане на законоустановения срок за обжалване на процедурата и ги внася за подпис от кмета на Столична община.
6. (нова с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
Взема решение по т. 1 до т. 3 за извършване на продажбата на обособени части от имуществото на търговски дружества – собственост на общината по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник. Одобрява договорите за продажба по този ред и след изтичане на законоустановения срок за обжалване на процедурата ги предоставя за подпис от управителния орган на търговското дружество.
7. (Нова - Решение № 55 по Протокол № 39; доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008) Извършва всички други действия по прилагане на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и всички други законови и подзаконовите нормативни актове.
(13) (доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
Взема решения по доклади на Изпълнителния директор по следприватизационен контрол, внесени чрез Главния изпълнителен директор, относно констатирани неизпълнения по приватизационните договори и договорите за обекти по чл. 2, ал. 2 и предприемане на действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки, както и за разваляне на приватизационни договори и договорите за обекти по чл. 2, ал. 2 в съответствие с нормативната уредба.
(14) Дава съгласие и одобрение от името на продавача, когато това е предвидено в приватизационните договори, след доклад на Изпълнителния директор по следприватизационен контрол, внесен чрез Главния изпълнителен директор.
(15) (нова с Решение № 895 по Протокол № 93 от 23.11.2006; изм. и доп. с Решение № 177 по Протокол № 63 от 15.04.2010)
Надзорният съвет на СОАП взема решения:
За събиране по реда на чл. 418 от Гражданско-процесуалния кодекс на изискуеми и дължими вноски за плащане на покупната цена и на изискуеми и дължими неустойки по приватизационни договори, неизпълнени в срок повече от един месец след изтичане на определения срок за доброволно изпълнение и възлага на Главния изпълнителен директор на СОАП изпълнението им.
(16) (нова с Решение № 895 по Протокол № 93 от 23.11.2006) Взема решения за обезпечаване изпълнението на задължения по приватизационни договори и възлага на главния изпълнителен директор на СОАП извършването на необходимите действия за учредяване на ипотека, залог или друго обезпечение.
(17) Разглежда и приема за сведение докладите на упълномощените от СОС лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК относно анализа на правното състояние на съответното дружество, предварителния анализ на финансово-икономическото състояние, относно схемата и начина на преструктуриране на предприятията, както и избрания метод за приватизация.
(18) Утвърждава доклада относно оценката на предприятието, разглежда изготвените документи за провеждане на приватизационните процедури, утвърждава доклада на упълномощените от СОС лица по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК, относно избора на купувач и подготвения проекто-договор за продажба, приема заключителен доклад относно извършената от тях работа и подготвя докладна записка до Столичен общински съвет.
(19) Дава указания на Изпълнителния съвет по прилагане на ЗПСК и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
(20) Огласява основанията за промяна на своята практика в съответствие с чл. б, ал. 4 от ЗПСК.
(21) (нова - с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
Изпраща на кмета на Столична община изготвените и внесени от определените длъжностни лица актове за установени административни нарушения на основание Глава 9 от ЗПСК по реда на ЗАНН от длъжностни лица в съответните районни общински администрации и общински дружества. Взема решение за образуване на административно-наказателно производство и съставяне на актовете в случаите, в които същите следва да бъдат съставени на кметовете на райони и изпълнителните директори на общински дружества, като внася изготвените актове в Столичен общински съвет за предприемане на действия по продължаване на административно-наказателното производство.

Чл. 9. (1) Главният изпълнителен директор на СОАП се избира за времето на мандата на Столичния общински съвет.
(2) Главният изпълнителен директор на СОАП се избира и освобождава от СОС по предложение на Надзорния съвет по реда на чл. 7, ал. З от този правилник.
(3) Пълномощията на Главния изпълнителен директор могат да бъдат прекратени предсрочно по предложение на Надзорния съвет на СОАП или на една трета на общинските съветници.  Решението на Столичния общинския съвет се взема с мнозинство от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(4) При предсрочно прекратяване пълномощията на Главния изпълнителен директор на СОАП в едномесечен срок Столичният общински съвет избира нов Главен изпълнителен директор по реда на чл. 7, ал. З от този правилник.
(5) При предсрочно прекратяване пълномощията на Главният изпълнителен директор на СОАП функциите му до провеждането на нов избор се поемат от Изпълнителния директор по приватизация на СОАП.
(6) При изтичане на мандата на СОС Главният изпълнителен директор на СОАП продължава да изпълнява функциите си до избора на нов Главен изпълнителен директор.
Чл. 10. Главният изпълнителен директор на СОАП:
(1) Представлява, организира и ръководи цялостната оперативна дейност на агенцията съобразно закона и решенията на Надзорния съвет.
(2)  Сключва приватизационните договори на основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК.
(3) Сключва договорите с външни лица и организации за извършване на необходимите на СОАП услуги и дейности.
(4) Назначава тръжните и конкурсните комисии.
(5) (доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
Разрешава извършването на разходи по смисъла на Правилника за реда и начина на изразходването на средства от Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол,
получените бюджетни средства и приходите получени от продажбите на обекти по чл.2, ал.2 от настоящия правилник.
(6) Сключва и прекратява договорните отношения със служителите на агенцията след съгласуване със съответния ресорен Изпълнителен директор.
(7) (нова с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
В
нася в НС на СОАП предложенията за съставяне и съставените актове за установяване на административно нарушение от определените от СОС длъжностни лица в НС на СОАП за предприемане на действия за продължаване на административно-наказателното производство по реда на чл. 44 и чл. 45 от ЗПСК и ЗАНН.
(8) Разрешава отпуските и командирова служителите от СОАП след съгласуване със съответния ресорен Изпълнителен директор.
(9) Сключва договорите за приватизационни услуги с лицата по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК, в това число и с избраните с решение на СОС, след подписването им от Председателя на СОС.
(10) (доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008) Внася в Надзорния съвет на СОАП всички документи, свързани с организацията на приватизацията и следприватизационния контрол в СОАП, к
акто и документите, свързани с подготовката и организацията на продажбите на обекти по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник.
(11) Изпълнява и други правомощия, предоставени му с решение на Столичния общински съвет.
(12) (Нова - Решение № 55 по Протокол № 39; изм. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008
Извършва всички други действия във връзка с чл. 8, ал. 12, т. 7 от настоящия правилник.
Чл. 11. Изпълнителният директор по приватизация се избира за времето на мандата на Столичния общински съвет.
 (2) Изпълнителният директор по приватизация се избира и освобождава от СОС по предложение на Надзорния съвет на СОАП по реда на чл. 7, ал. З от този правилник.
 (З) Пълномощията на Изпълнителния директор по приватизация могат да бъдат прекратени предсрочно по предложение на Надзорния съвет на СОАП или на една трета от общинските съветници.  Решението на Столичния общински съвет се взема с мнозинство от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
 (4) При предсрочно прекратяване пълномощията на Изпълнителният директор по приватизация в едномесечен срок Столичният общински съвет избира нов Изпълнителен директор по реда на чл. 7, ал. З от този правилник.
 (5) При предсрочно прекратяване пълномощията на Изпълнителният директор по приватизация функциите му до провеждането на нов избор се поемат от определен от Надзорния съвет на СОАП ръководител на Управление в СОАП.
 (6) При изтичане на мандата на СОС Изпълнителният директор по приватизация продължава да изпълнява функциите си до избора на нов Изпълнителен директор по приватизация.
Чл. 12. Изпълнителният директор по приватизация:
(1)
(изм. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
Организира и ръководи цялостната оперативна дейност на агенцията по отношение на приватизацията и продажбите на обекти по реда на чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник, съобразно закона, решенията на Столичен общински съвет и решенията на Надзорния съвет.
(2) Внася в Надзорния съвет на СОАП чрез Главния изпълнителен директор на СОАП документите по реда на чл. 8, ал. 7, 8 и 9 от настоящия правилник.
(3) (доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
Внася в Надзорния съвет на СОАП чрез Главния изпълнителен директор на СОАП предложения за организация и провеждане на приватизационните процедури в СОАП
и процедурите по продажба на обекти по чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник.
Чл. 13. (1) Изпълнителният директор по следприватизационен контрол се избира за времето на мандата на Столичния общински съвет.
 (2) Изпълнителният директор по следприватизационен контрол се избира и освобождава от СОС по предложение на Надзорния съвет на СОАП по реда на чл. 7, ал. З от този правилник.
 (З) Пълномощията на Изпълнителния директор по следприватизационен контрол могат да бъдат прекратени предсрочно по предложение на Надзорния съвет на СОАП или на една трета от общинските съветници.  Решението на Столичния общински съвет се взема с мнозинство от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
 (4) При предсрочно прекратяване пълномощията на Изпълнителният директор по следприватизационен контрол в едномесечен срок Столичният общински съвет избира нов Изпълнителен директор по реда на чл. 7, ал. З от този правилник.
 (5) При предсрочно прекратяване пълномощията на Изпълнителният директор по следприватизационен контрол функциите му до провеждането на нов избор се поемат от определен от Надзорния съвет на СОАП ръководител на Управление в СОАП.
 (6) При изтичане на мандата на СОС, Изпълнителният директор по следприватизационен контрол продължава да изпълнява функциите си до избора на нов Изпълнителен директор по следприватизационен контрол.
Чл. 14. Изпълнителният директор по следприватизационен контрол:
(1) (доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
Организира и ръководи съобразно закона и решенията на Надзорния съвет цялостната оперативна дейност на агенцията по отношение на следприватизационния контрол
и контрола по изпълнението на договорните задължения по сключените договори за продажба на обекти по реда на чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник.
(2) (доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
Внася в Надзорния съвет на СОАП чрез Главния изпълнителен директор на СОАП доклади по реда на чл. 8, ал. 13 от настоящия правилник при констатирани неизпълнения по приватизационните договори
и по договори за продажба на обекти по реда на чл. 2, ал. 2 от настоящия правилник.
(3) Внася в Надзорния съвет на СОАП чрез Главния изпълнителен директор на СОАП доклади с предложение за вземане на решения по реда на чл. 8, ал. 14 от настоящия правилник.
Чл.15. (1) За членовете на Надзорния съвет, членовете на Изпълнителния съвет и членовете на семействата им се прилагат разпоредбите на чл. 23, ал. 1 и чл. 25, ал.1 от ЗПСК.  За Изпълнителния директор по следприватизационен контрол се прилага и разпоредбата на чл. 23, ал. 2 и чл. 25, ал. 2 от ЗПСК.
 (2) За лицата, извън тези по ал. 1, които са натоварени от СОАП служебно или по договор с провеждането на търгове и конкурси, изготвянето на правни анализи, оценки или експертизи, и членовете на техните семейства се прилага разпоредбата на чл. 24 от ЗПСК.
Чл. 16. За всички въпроси, неуредени в този правилник се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство и решенията на СОС.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият правилник е приет с Решение № 11 по Протокол № 38 от 20.05.2002 и допълнен с Решение № 55 по Протокол № 39 от 17.06.2002; изм. с Решение № 170 по Протокол № 74 от 23.03.2006; изм. с Решение № 363 по Протокол № 79 от 25.05.2006; изм. и доп. с Решение № 895 по Протокол № 93 от 23.11.2006; изм. с Решение № 43 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. и доп. с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008 на Столичния общински съвет и може да бъде изменян и допълван само от него по същия ред.
§ 2. С влизането в сила на настоящия правилник се отменя Правилника за дейността на СОАП, приет с Решение № 2 по Протокол № 14/29.07.1992 г. и изменен и допълнен с Решение N 6 по Протокол № 52/20.09.1994 г. Решение № 29 по Протокол № 64/12 и 13.04.1995 г., Решение N 39 по Протокол № 7/21 и 22.03.1996 г., Решение № 25 по Протокол № 35/10.11.1997 г., Решение № 55 по Протокол № 4/22.12.1999 г., Решение № 77 по Протокол № 14/24.07.2000 г. и Решение № 52 по Протокол № 17/30.10.2000 г. на Столичния общински съвет.
§ 3. (изм. с Решение № 895 по Протокол № 93 от 23.11.2006; преномериран с Решение № 809 по Протокол № 28 от 18.12.2008; изм. в приложението на Решение № 177 по Протокол № 63 от 15.04.2010) Изпълнителният съвет на СОАП в състав главен изпълнителен директор, изпълнителен директор по приватизация и изпълнителен директор по следприватизационен контрол, е избран с Решение № 67 по Протокол № 6/05.02.2008 г. на Столичния общински съвет.


                                         ПРЕДСЕДАТЕТЕЛ:
                                                              (п) Андрей Ивановнагоре