нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

Приет с Решение № 685 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.

ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този Правилник се уреждат организацията на работа, числеността, състава и правата и отговорностите на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична община /КСВТСО/.
Чл. 2. КСВТСО осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, решенията на Столичния общински съвет и разпоредбите на този Правилник.
Чл. 3. КСВТСО е колективен, постоянно действащ консултативен орган.
Чл. 4. КСВТСО включва в състава си равен брой представители на местната общинска администрация от една страна и представиители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите от друга стана.

РАЗДЕЛ II
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл. 5. КСВТСО:
1. Изработва и предлага на СОС за приемане Програма за развитие на туризма на територията на Столична община в съответствие с приоритетите на Националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности.
2. Прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на Столична община, включително за размера на туристическата такса.
3. Следи за изпълнението в срок и по приоритети на Програмата по т. 1.
4. Подпомага СО при разработването на Стратегии, Програми и Проекти за развитието на туризма.
5. Ежегодно прави писмен отчет до СОС за дейността си.

РАЗДЕЛ III
СТРУКТУРА

Чл. 6. /1/ КСВТСО се състои от 28 /двадесет и осем/ члена, като половината от тях са представители на местната администрация, а другата половина – представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите.
/2/ Съставът на КСВТСО се определят със заповед на Кмета на СО.
/3/ Персонални промени в състава на КСВТСО се извършват със заповед на Кмета.
/4/ При прекратяване на трудовото или служебното правоотношение със служител от СО, който е член на КСВТСО, Кметът на СО определя в едномесечен срок нов представител на СО.
/5/ При прекратяване пълномощията на член на КС, представител от туристическо сдружение и друго юридическо лице с нестопанска цел, същото предлага в едномесечен срок негов заместник.
/6/ Участието на членовете в работата на КСВТСО от квотата на местната администрация е лично, представителите на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите участват лично или чрез упълномощено лице.
/7/ Всеки от членовете на КСВТСО попълва заявление за безвъзмездно участие в неговата работа.
Чл.7. Председател на КСВТСО е Кметът на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 8.   Председателят на КСВТСО:
1. свиква, организира и ръководи заседанията на КСВТСО, определя и отговаря за спазването на дневния ред. При отсъствие на Председателя, тези функции се изпълняват от Секретарят на КСВТСО.
2. ръководи текущата работа на КСВТСО и отговаря за спазването на този Правилник.
3. организира и контролира изпълнение на решенията на КСВТСО.
Чл. 9.   Секретар на КСВТСО е Директорът на ОП „Туристическо обслужване”.
Чл. 10. Секретарят на КСВТСО:
1. организира дейността на КСВТСО, в случаите на невъзможност на Председателя за изпълнява функциите си.
2. информира членовете за провеждане на заседанията, представя материали по обсъжданите въпроси и координира дейността на КСВТСО.
3. води протокол от заседанията на КСВТСО, в който се отразяват присъстващите, точките от дневния ред, направените по тях разисквания и предложения и взетите решения.
4. решава други въпроси от оперативен характер и изпълнява други функции, възложени му от Председателя на КСВТСО.
5. съхранява архива на КСВТСО.
Чл. 11. При изпълнение на задълженията си Председателят и Секретарят на КСВТСО се подпомагат от служители на ОП "Туристическо обслужване".

РАЗДЕЛ IV
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 12. Членовете на КСВТСО имат право:
1. да участват в заседанията на КСЕГГСО.
2. да поискат от Председателя свикване на заседание на КСВТСО.
3. да предлагат на Председателя и Секретаря включването на конкретни въпроси в дневния ред и разглеждането им от КСВТСО, както и да предлагат проекти за решения.
Чл. 13. Членовете на КСВТСО са длъжни:
1. да участват редовно в заседанията на КСВТСО.
2. да не разпространяват сведенията и фактите, които са им станали известни при изпълнение на функциите им, както и да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване във вреда на СО. Това задължение е валидно и в срок от 1 /една/ година след прекратяване на членството на КСВТСО от съответното лице.
3. да не извършват действия, които биха уронили доброто име на СО.

РАЗДЕЛ V
ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.14. /1/ КСВТСО провежда редовни и при възникнали неотложни въпроси-извънредни заседания.
/2/ Редовни заседания на КСВТСО се провеждат най-малко веднъж на три месеца.
/3/ Извънредни заседания се свикват от Председателя по негова инициатива или по искане на поне 1/3 от членовете на КСВТСО, отправено писмено до Председателя, когато са възникнали неотложни въпроси за решаване от неговата компетентност.
/4/ За заседания на КСВТСО всички членове се поканват по пощата, чрез телефон, факс, e-mail. В поканата се съдържа информация за датата, мястото и дневния ред на заседанието, както и докладчиците по него.
/5/ Предложение за разглеждане на определени въпроси в дневния ред на редовно или извънредно заседание могат да се правят от членовете на КСВТСО в писмена форма. Те се адресират до Председателя и могат да се отправят преди или по време на заседанието.
/6/ Заседанията на КСВТСО се считат за редовни ако присъстват най-малко половината плюс един от общия брой на членовете му.
Чл. 15. По преценка на КСВТСО, на заседанията могат да присъстват служители или експерти от СО и туристическата индустрия, които са компетентни по разглежданите въпроси.
Чл. 16. Решенията на КСВТСО се приемат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на присъстващите.
Чл. 17. /1/ За всяко заседание на КСВТСО се води протокол, в който се отразяват присъстващите, дневния ред, направените разисквания и предложения и взетите решения.
/2/ Протоколът се подписва от председателстващия и от протоколчика на заседанието.
/3/ Преписи от протоколите се издават от Секретаря на КСВТСО. Чл.18.  Решенията, становищата и предложенията на КСВТСО се представят на Кмета на СО.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият Правилник е приет с Решение № 685 по Протокол №. 24 от 13.11.2008 на СОС, на основание чл. 10а, ал. 7 от Закона за туризма.
§ 2. Изменения и допълнения Правилника се предлагат от Кмета на СО и се приемат с Решение на СОС.

                                          Председател:
                                                             
Андрей Ивановнагоре